Helsestasjonsprogrammet

Barnet blir rutinemessig undersøkt av helsesykepleier og lege for at utfordringer ved helse og utvikling skal oppdages så raskt som mulig. Som del av helseundersøkelsen vil foreldrene bli spurt om hvordan barnet trives og utvikler seg.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Familiens ressurser og eget ansvar er sentrum, helsesykepleiers rolle er å støtte opp under dette i samarbeid med den enkelte og familien. Helsesykepleierkonsultasjonen vil ofte bestå av kontroll av vekt og lengde, vaksinasjon, samtale om søvn og mat, samspill, samt veiledning og samtale rundt utviklingen til barnet. I tillegg er det rom for foreldre å ta opp ting som de  lurer på, eller er opptatt av i forhold til barnet og familiesituasjonen. Etter samtykke fra familien kan helsesykepleier samarbeide med:  jordmor, fastlege, PPT, psykisk helsetjeneste, fysioterapeut, barnevern. 

Hjemmebesøk

 Første konsultasjon tilbys som hjemmebesøk av helsesykepleier. Helsesykepleier tar kontakt med deg når vi har mottatt fødselsmelding fra sykehuset.

Helsesykepleier vil sammen med foreldrene vurdere barnets trivsel, veilede i amming/ernæring av barnet, og veie barnet. Tilbudet gis i ukedagene.

Med hjemmebesøk ønsker vi å etablere et godt samarbeid om barnets helse og utvikling helt fra starten. Vi ønsker derfor at begge foreldrene er tilstede. Vi forsøker å tilby råd og veiledning ut fra behov. På hjemmebesøket får du tildelt timer for alle rutineundersøkelser på helsestasjonen, frem til barenet er 1,5 år. 

Du kan også komme innom helsestasjonen etter hjemkomst fra barsel  for å veie barnet, ta gjerne en telefon på forhånd, så kan vi sette av tid for en prat. 

Oversikt over faste konsultasjoner

Tidspunkt
Konsultasjon
1-3 dager etter fødsel Tilbys når vi får ansatt jordmor
7-10 dager etter fødsel Hjemmebesøk ved helsesykepleier
4 uker/barseltreff Helsesykepleier
6 uker Helsesykepleier og lege. Vaksine.
1-2 mnd Barselgruppe ved helsesykepleier 
3 mnd Helsesykepleier. Vaksiner.
4 mnd/gruppetreff Barselgruppe ved helsesykepleier og fysioterapeut
5 mnd Helsesykepleier. Vaksiner
6 mnd Helsesykepleier og lege
8 mnd/gruppetreff Barselgruppe ved helsesykepleier og familiekonsulent
10 mnd Helsesykepleier
12 mnd Helsesykepleier og lege. Vaksiner.
15 mnd Helsesykepleier. Vaksine.
18 mnd/gruppetreff Helsesykepleier
2 år Helsesykepleier og lege
4 år Helsesykepleier

Trenger du å snakke med helsesykepleier eller lege utenom de faste avtalene, bestiller du time per telefon, mail eller sms. Du kan også komme innom uten avtale i åpningstidene for å veie barnet.

Vaksinasjon

Dere vil bli tilbudt gratis vaksiner til barnet ut fra gjeldende nasjonalt barnevaksinasjonsprogram. Les mer om Barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet sine sider her. Allergisk reaksjon på vaksiner kan forekomme i sjeldne tilfeller, og derfor skal alle observeres i minst 20 minutter etter vaksinasjon.

Skal dere reise utenlands kan det være nødvendig med flere vaksiner enn det helsestasjonen tilbyr. Ta kontakt med helsesykepleier eller annen reisevaksinatør i god tid før avreise slik at barnet rekker å gjennomføre de anbefalte vaksinasjonene. Les gjerne råd fra Folkehelseinstituttet før du bestemmer deg for å ta med små barn på reise i brosjyren her https://www.fhi.no/publ/brosjyrer/gode-rad-for-god-reise-brosjyre/

 

Barselgruppe

Du får invitasjon til å delta i barselgruppe med de som har født samme måned, evt måneden før eller etter.  

På barselgruppe-treffene tar vi utgangspunkt i hva dere er opptatt av, og samtaler ut fra det.  I tillegg har vi et tema på hvert treff. Vi har 4 treff, hvor fysioterapeut deltar ved 4 måneder og  familiekonsulent  ved 8 måneder.  Det legges opp til en uformell stil. 

Hensikten er at foreldre kan bli kjent med andre i samme situasjon og utveksle erfaring. Utover treffene ved helsestasjonen, oppfordrer vi gruppene til å treffes videre på egenhånd.

Hvem kan få tilbudet

Alle barn i alderen 0-5 år tilbys time etter fastsatt program. Tilbudet omfatter blant annet helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov, opplysningsvirksomhet, veiledning individuelt og i grupper og hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.

Barn har rett til helsekontroller i den kommunen der barnet bor eller midlertidig oppholder seg, som en del av barns rett til nødvendig helsehjelp (Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 6-1).

Barn med feber, oppkast, diaré eller smittsomme sykdommer kan ikke møte på helsestasjonen. Syke barn vurderes av fastlege og ikke helsestasjonslege.

Dersom du er usikker på hvor du kan få hjelp med dine spørsmål/utfordringer, hjelper vi deg videre.

Journalføring

Det opprettes helsejournal på alle barn i helsestasjonstjenesten Forskrift om pasientjournal (§ 4). Når barnet begynner på skolen overflyttes journalen til skolehelsetjenesten.

Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen inneholder blant annet vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser (§ 8).

Gi oss beskjed dersom dere flytter, slik at vi kan sende journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste for at de skal kunne følge opp barnet videre.

Innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 3-4.

Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år.