Informasjon:

Kommunen skal medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.

Medvirkning til å skaffe bolig innebærer blant annet å gi råd, veiledning eller hjelp til å skaffe bolig på det private markedet.

Kommunen er ikke pålagt, etter helselovgivningen, å tilby bolig til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Men dersom andre boligløsninger ikke er mulig, kan det være nødvendig at kommunen skaffer bolig. I slike tilfeller vil kommunen forsøke å tilby en bolig som er tilpasset den enkelte, både når det gjelder fysisk utforming, beliggenhet og eventuelt nærhet til helsepersonell. Til dette formålet har kommunen omsorgsboliger og andre utleieboliger.

Formål med tjenesten er:

  • Medvirke til å skaffe bolig til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet
  • Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig
     

Målgruppe:

Personer som er ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder de som på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker, trenger boliger med særlig tilpasning, hjelpe- og vernetiltak.

Personen må i tillegg være helt avhengig av andres hjelp, for å utføre praktiske gjøremål i hjemmet.

Kriterier som vektlegges i vurderingen:

Søker må selv ønske tjenesten.

Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt.

Søkers og eventuelt pårørendes ønsker og meninger om saken, tas med i vurderingen.

Kriterier for leie av kommunal bolig:

  • Søker må ha hatt folkeregistret adresse i kommunen de siste 2 årene.
  • Søker må være vanskeligstilt på grunn av alder, funksjonshemning, sykdom, rusmiddelbruk, økonomiske eller sosial forhold.
  • Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne som eier eller leier bolig, må først undersøke om nåværende bolig kan tilpasses, eller om nåværende bolig kan selges og ny tilpasset bolig kan kjøpes.
  • Det må foreligge dokumentasjon på at det er forsøkt å skaffe bolig på det private markedet eller vurdert om nåværende bolig kan tilpasses. Dokumentasjon kan være egen annonse fra internett eller lokalavis, avslag på leie av privat bolig, kontakt med bank eller Husbank om lån eller tilskudd til kjøp av bolig, kontakt med gjeldsrådgiver i NAV. Krav om slik dokumentasjon gjelder ikke når det er åpenbart at det ikke finnes egnet bolig på det private marked.
  • Det må foreligge oppsigelse av nåværende leieforhold.
  • Restanse fra tidligere leieforhold med kommunen må være oppgjort eller avtalt i nedbetalingsavtale.

Klage og lovgrunnlag:

Tjenesten er en frivillig, kommunal tjeneste som ikke er hjemlet i lov. Rett klageinstans er kommunens særskilte klagenemnd.

Klagen sendes til den som har truffet enkeltvedtaket.  Dersom klagen ikke tas til følge, sendes den videre til kommunens særskilte klagenemnd for endelig avgjørelse.

Fristen for å klage er 3 uker etter at vedkommende fikk, eller burde ha fått, tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

 

Tjenesten er ikke lovpålagt, men kan innvilges for å dekke et behov for tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

Egenandel:

Husleien vil framkomme av leiekontrakten.
Husleiesatsene reguleres av kommunestyret årlig.