Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koordinerende enhet

Tjenestemottakere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få oppnevnt en koordinator og utarbeidet en individuell plan, hvis de ønsker det. Kommunen plikter å opprette koordinator og utarbeide den individuelle planen.
 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering skal ha det overordnete ansvar for individuelle planer i kommunen og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal motta meldinger om behov for individuell plan og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan. Koordinerende enhet, skal også ha oversikt over kommunens Rehabilitering og habiliterings tilbud, slik at en kan veilede kommunens innbyggere til riktig instans.

 

Begrepsforklaringer:

Koordinerte tjenester:

Behov for koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester utover fastlege og helsesykepleier. Tjenestene må ses i sammenheng med det totale koordineringsbehovet. Tjenesteyteren som er oppnevnt som koordinator, skal til enhver tid ha hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottaker. Ved behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som skal sørge for at planen blir utarbeidet og koordinere arbeidet. Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet. Tjenesteyterne skal bidra til et helhetlig, koordinert og tilpasset tjenestetilbud på tvers av fag, nivåer og sektorer.

 

Langvarige tjenester:  
Med behov for langvarige tjenester menes at behovet må ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år. Det å starte arbeidet med en individuell plan er en tidkrevende prosess og dette må det tas hensyn til ved vurdering av behovets varighet.

 

Koordinator:

En koordinator skal sørge for at helse- og omsorgstjenestene fra de forskjellige instansene koordineres. Koordinator skal være i løpende i kontakt med de som er involvert i oppfølgingen av brukeren, og skal sikre at informasjon til brukeren/pårørende er god. Koordinator skal hjelpe bruker/pårørende til aktivt å medvirke i egen prosess og sikre fremdrift i en ansvarsgruppe, og i en eventuell individuell plan.

 

 

Individuell plan:

En individuell plan er et verktøy for samordning av helse- og omsorgstjenester. Planen er en kontinuerlig prosess hvor brukerens egne mål og verdier skal være det styrende. En Individuell plan skal være et verktøy for å koordinere tilbudet til den enkelte.

 

Ansvarsgruppe:

En ansvarsgruppe er en gruppe fagfolk som sammen med bruker og/eller pårørende arbeider tverrfaglig for å samordne tiltak rundt bruker mot felles mål. Ansvarsgruppen skal sikre tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester, og ha et helhetlig fokus på livssituasjonen til den det gjelder jf. Retningslinjer for ansvarsgrupper.

 

 

Samarbeidsmøter:

Tverrfaglige samarbeidsmøter hvor møtene har ikke er noe fast hyppighet, men avholdes ved behov. Møtet ledes av den/de som har tatt initiativ til møtet og som har satt opp saksliste. Enhetens ledelse må være kjent med møtet.

 

For mer informasjon kan koordinerende enhet kontaktes

tlf 47908455 mail k.enhet@lund.kommune.no

 

Klikk her for å lese en brosjyre om individuell plan og koordinator funksjonen

 

hands  2847508  1920

Aktuelt