Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolelos

D xbT 6SIZvXZAAAAAElFTkSuQmCC

Skolelos er et hjelpetiltak i regi av barnevernet. Målet med Skolelos er å bedre skolesituasjonen og øke skolegjennomføringen blant ungdom i alderen 12-18 år.

Alle skal ha like skolemuligheter

Det å mestre og gjennomføre skolegangen er blant de viktigste beskyttelsesfaktorene mot utenforskap i voksen alder. Men for mange ungdom i barnevernet er skolen utfordrende.

Sammenlignet med andre jevnaldrende har barn og unge med barneverntiltak langt lavere karakterer på ungdomsskolen og mye større risiko for ikke å fullføre videregående opplæring. Tiltaket Skolelos er utviklet for å imøtekomme denne problematikken.

Skolelos retter seg mot ungdom i alderen 12-18 år som mottar hjelp fra barneverntjenesten og har behov for støtte til å mestre skolehverdagen

Ungdommen i sentrum

Skolelos er utviklet med utgangspunkt i tilskuddsordningen Los og oppfølgingsmodellen Supported Employment (SE). Los-ordningen kjennetegnes av tett, individuell oppfølging. SE er en metodikk der grunntanken er å få frem den enkeltes ressurser gjennom individuell og tilpasset oppfølging i en mest mulig ordinær skolesituasjon. Studier av SE viser at tilnærmingen kan gi dobbelt så god effekt som mer tradisjonelt inkluderingsarbeid og Skolelos-modellen bygger i stor grad på systematikken i femtrinnsmodellen i SE.         

 

Skolelos innebærer tett en-til-en oppfølging, hvor ungdommens medvirkning er sentralt. Tiltaket skal være brukerstyrt og frivillig, og ungdommens mål og ønsker er styrende. Skolelosen skal gjennom veiledning og oppfølging tilrettelegge for at ungdommen setter egne mål og jobber for å nå disse. 

Hvordan jobber en skolelos?

Skolelosens primære oppgave er å tilrettelegge for en bedre skolesituasjon, og å hjelpe ungdommen til å ta ansvar for eget liv. Skolelosen jobber prosessbasert, og støtter ungdommen til å se valgmuligheter og konsekvenser av sine valg.

 

Skolelos-modellen består av tre steg:

  1. Oppstart:

Skolelos møter ungdommen på ungdommens arena. Samarbeidet settes i gang.

  1. Samarbeidet/Losloop:

Skolelos og ungdom samarbeider i kontinuerlige forbedringssirkler, der de sammen utarbeider konkrete handlingsmål, og jobber for å nå disse. Handlingsmålene revideres kontinuerlig.‍

  1. Veien videre:

Evaluering: Basert på kvalitative og kvantitative kriterier, vurderer ungdom og Skolelos resultater og veien videre minst hver tredje måned.

Avslutning: Tiltaket avsluttes når ungdommen ønsker det, eller når målene med tiltaket er oppnådd. Skolelos og ungdom vurderer behov for videre hjelp og støtte framover.

SzYcTPv 0tQAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Kontakt skolelos

Ønsker du mer informasjon?

 

Kontakt:

Synne Thunheim Hove, Skolelos i Lund kommune

Telefon: 94198175

E-post: Synne.thunheim.hove@eigersund.kommune.no

P 5dlEjPW 1ECgAAAAAElFTkSuQmCC

 

 

Aktuelt