Flyktningkoordinator har ansvar for:

-samordne kommunale tjenester ved bosetting av flyktninger. 

-koordinere tjenester på tvers av etatene og med frivillige. 

- Kontaktperson mot NAV

- arbeide for god integrering

Bruk av tolketjeneste i Lund kommune

Bruk av tolk i Lund kommune 

Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) 

Forskrift til tolkeloven (tolkeforskriften)

Tolkeloven har to hovedformål etter § 1.D

-Den skal bidra til å sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk.

-Og den skal bidra til at tolker holder et forsvarlig faglig nivå.

Når brukes tolk?

Ved språkbarrierer er tolking nødvendig for at kommunen skal sikre gode og likeverdige tjenester til alle

God kommunikasjon er viktig for å forstå og bli forstått.

Tolk skal benyttes dersom man ikke har et felles språk og der det er tvil om at felles språk beherskes godt nok.

Tolk skal benyttes der møtets innhold kan ha tematikk som faller inn under likeverd og rettssikkerhet.

I vår virksomhet skal du ved språkbarrierer alltid bestille tolk i møter som gjelder helse, sykdom og behandling, veiledningssamtaler, foreldresamtaler, samtaler med barn og ungdom og eldre.

Hvem får være tolk hos oss?

Bruk profesjonell tolk. Lund kommune har avtale med Tolkenett   https://tolkenett.no/ (avklar med leder)

FORBUDT å bruke barn til å tolke

Bruk ikke familiemedlemmer og venner

På et fåtall språk finnes det ikke kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister, se i så fall IMDI’s retningslinjer for bruk av tolk

Tolk brukes der språkbarriere gjør kommunikasjon vanskelig

Hvordan bestille tolk

Lund kommune, Flyktningtjenesten, bruker tolkeselskapet TOLKENETT AS 

Vi bruker i utgangspunktet fjerntolking – telefontolking - fremmøtetolk må avklares med leder.

Bestill helst i god tid.

Vær nøye med å bestille riktig tolk. Vær oppmerksom på at f.eks arabisk har forskjellige dialekter i de ulike land. Og det snakkes veldig mange språk i Kongo. Avklar språk og dialekt på forhånd.

Opplys hva slags tema/-er som skal tolkes (velg fra meny i skjema for bestilling av tolk) Legg ved dokumenter dersom det er aktuelt.

Sett av nok tid. Husk at alt skal sies to ganger.

Registrer deg med brukernavn og passord. Avklar dette med kommunalsjef for HO.

Retningslinjer for bruk av tolk

Tilby gjerne den/de som er i møtet penn, papir og drikke

Ønsk velkommen. Informer om hvem som er til stede og om hvor lang tid som er satt av.

Start timen med at tolken få presentere sin rolle og at tolken har taushetsplikt.

Vær kort og presis. Slipp tolken til for å tolke ofte.

Henvend deg og se på din(e) samtalepartner(e) i samtalen – ikke se på telefonen/skjerm (tolken)

Bruk direkte tiltaleform (f.eks. ikke si: «kan du som er tolk si til henne/han at ….)

Er du usikker på om tolken oversetter det som blir sagt, stopp samtalen og få en oppklaring.

Ikke trekk tolken inn som part

Still kontrollspørsmål for å vurdere hva samtalepartneren forstår.

Avvik tolk

-tolken snakker ikke språk/dialekt som var bestilt 

-vi selv har ikke bestilt riktig språk

-tolk svarer ikke ved oppringing

-tolk behersker ikke språkene

Avvik på tolk meldes Tolkenett AS