Fellingsavgift

Lund kommune fastsetter fellingsavgift til de maksimale satsene for fellingsavgiften med hjemmel i viltlovens § 40 og forskrift om kommunale viltfond § 6. 

Satsene fastsettes av Miljødirektoratet. Klikk her for å få se oppdaterte satser. 

Skuddpremie

Lund kommune har skuddpremie på rødrev, mår, kråker og skjærer.

For å få utbetalt skuddpremie må dyret vises i sin helhet til PNM- kontoret på rådhuset. For kråker og skjærer trengs bare føtter.

Rødrev- 1000 kr

Mår- 700 kr

Kråker/skjærer- 50 kr (min. 10 par føtter) 

Jakt og viltforvaltning

Skogbrukssjefen og rådgiver er ansvarlig for den kommunale viltforvaltningen. De har delegert myndighet gjennom det interkommunale samarbeide i Dalane, hvor Lund har gitt myndighet til Eigersund kommune som administrere stillingene.

Skogbrukssjefen og rådgiver har dermed myndighet i alle saker der kommunen gjør vedtak eller gir uttalelse (ikke fastsetting av forskrifter) etter viltloven med forskrifter.

Det er direktoratet som fastsetter jakttid for den enkelte art og hvilken områder jakten kan foregå. Mens det er kommunen som åpner for jakt gjennom forskrift. Forskriften for Lund kan leses her.
Viltforvaltning er en viktig oppgave som kommunen har.
Kommunen skal:

 • Sikre bærekraftige hjorteviltbestander
 • Utarbeide kommunale mål for utviklingen av hjorteviltartene
 • Åpne for jakt og fastsette minsteareal
 • ​Godkjenne vald, bestands planområder og bestands planer
 • Tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
 • Behandle søknader om skadefelling av hjortevilt
 • Ivareta grunneiers og brukers rettigheter
 • Organisere og følge opp fallviltarbeidet

Kommunen er myndighet for det meste av viltforvaltningen, mens statsforvalteren har en veilednings- og kontrollfunksjon og er klagemyndighet.

Alle som driver jakt og fangst, må være registrert i jegerregisteret og betale en årlig jegeravgift. I tillegg må en løse jaktkort eller innhente løyve av grunneierne. Oversikt over felte dyr er registrert i hjorteviltregisteret. Her finner en oversikt over felte dyr i alle fylker og kommuner i landet. Kommunen tar seg av fallviltarbeidet gjennom avtale med privatpersoner.

Viltforvaltning
Viktige datoer:

15. januar: Frist for å sende inn forslag om endring av minsteareal.
15. mars: Frist for kommunen til å fastsette ny forskrift om minsteareal. (Om det er aktuelt).
1. april: Frist for kommunen for å eventuelt trekke godkjenning av bestands planområde tilbake om kravene i hjorteviltforskriftens § 12 ikke lengre er oppfylt.
1. april: Jakt rettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent eller omsøkt vald, skal melde dette skriftlig til vald ansvarlig representant med kopi til kommunen senest
1. april. (hjorteviltforskriftens § 11.)
1. april: Frist til kommunen for å trekke tilbake godkjenning av vald, bestands plan/-område eller kvotefri rådyrjakt.
1. mai: Frist for å søke kommunen om:

 • Godkjenning av vald
 • Godkjenning av bestands planområde
 • Godkjenning av bestands plan


15. juni: Frist for kommunen til å svare på søknad om:

 • Søknad om godkjenning av vald
 • Søknad om godkjenning av bestands planområde
 • Godkjenne bestands planer

15. juni: Frist for kommunen:
Til å tildele fellingstillatelser til de som ikke har godkjent bestands plan (direkte tildeling).
Tildele fellingstillatelser dersom areal kravet i § 15 ikke lenger er oppfylt, ved vesentlig uforutsette endringer i bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestands plan, herunder ved vesentlige avvik i forhold til årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.

For opprettelse av vald les mer her:

Opprettelse av vald

Søknad finnes her:

Skjema for søknad om godkjenning av vald/endring av vald

For opprettelse av bestands plan, les mer her:

Opprettelse av bestands plan

Søknad finnes her:

Skjema for søknad om godkjenning av bestands plan

Storviltjakt er organisert gjennom godkjente vald (minste juridiske enhet), hvert vald har en vald ansvarlig som en kontaktperson til kommunen. Innen for valdet kan det være ett eller flere jaktfelt. Ved flere jaktfelt, skal hvert felt ha en jakt leder med bruker i hjorteviltregisteret. Hvis valdet består av bare ett jaktfelt, skal det likevel være en jakt leder og en vald ansvarlig registeret i hjorteviltregisteret. Dette kan godt være samme person. Alle jegere kan opprette bruker i hjorteviltregisteret for å registrere sett og skutt. Enten gjennom nettsiden eller appen sett&skutt. Jakt leder godkjenner jegernes observasjoner eller registrerer fellers for alle. Vald ansvarlige godkjenner jakt ledernes innlegg og avslutter jakten.

For å lære mer, besøk hjorteviltregisteret:
Hjorteviltregisteret

Skadet, sykt eller påkjørt vilt

Ved påkjørsel, funn eller observasjon av skadd, sykt eller dødt vilt skal det tas kontakt med politiet på 02800 eller rådgiver i skog- og viltforvaltning Anders Øfstaas på 476 95 914. Videre vil fallviltgruppen kontaktes og igangsettes. Ikke prøv å avlive viltet på egenhånd.

Dette gjør du ved en vilt påkjørsel

Ved skade alvorlig ulykke ring 1 1 2

Kontakt med politiet på 02800 eller rådgiver i skog- og viltforvaltning Anders Øfstaas på 476 95 914.
Oppgi navn, mobilnummer, hvilken kommune du er i, hvilken vei, hva du tror du kjørte på/fant eller så og om hva dyret gjorde etterpå.

Merk skadestedet med en godt synlig og lett gjenkjennelig gjenstand (refleks bånd, refleksvest, merke bånd eller tilsvarende) eller ett gps punkt på google maps eller Norgeskart. Her kan du også finne koordinater.

Har du mulighet, bli værende til politiet kommer eller en person fra fallviltgruppen kan møte deg.

Fellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein blir tildelt etter godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. Dette skjer digitalt gjennom hjorteviltregisteret og ned til vald ansvarlige. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse. Det er ikke fellingsavgift for rådyr. Kommunen fastsetter fellingsavgift for elg og hjort.

Skadefelling

Skadefelling er regulert i Kap 3 i Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften).

På rødrev kan skadefelling skje etter skadelidtes eget beslutning etter §§ 3-3 og 4-3. Det er viktig å vurdere om kravene i disse § er oppfylt. Kommunen ved rådgiver skal kontaktes etter at en skadefelling er gjennomført. I §4-3 siste ledd står det:

«Den skadelidte skal uten ugrunnet opphold rapportere om uttaket til kommunen, med opplysning om antallet individer, art og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.»
En skadefelling gir ikke grunnlag for skuddpremie.

Viktige lover og forskrifter:

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lund kommune, Rogaland.
Forskrift om forvaltning av hjortevilt