Bo enheten gir daglig veiledning og bistand til mennesker med ulike grader av funksjonshemming. Dette i bofellesskapet, men også i boliger utenfor bofellesskapet.

Vi arbeider for å styrke den enkeltes ressurser, slik at de kan leve ett selvstyrt og meningsfylt liv ut fra den enkeltes forutsetninger.

ADL trening

Det er stor fokus på ADL ferdigheter og det å styrke beboerne i å leve selvstendige verdige liv. Vi ønsker å gi dem de ferdigheter som de trengs for å mestre hverdagen på en best mulig måte, ut fra den enkeltes forutsetning.  Her brukes verktøy for å kartlegge den enkeltes behov og hvordan vi kan tilgodese disse. 

Kort om inntaksrutiner

Alle som vurderer muligheten for å benytte seg av tilbudet kan ta direkte kontakt med konstituert avdelingsleder for Haukland bofelleskap, Veronika skaara.

- Formell søknad sendes til Haukland bofelleskap v/ Veronika Skaara, som videre kontakter inntaksteamet.

- Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.

- Søknaden blir saksbehandlet - dette kan innebære hjemmebesøk/samtale med søker.

- Søknad om avlastning kan også søkes via samordningsportalen.

- Endelig vedtak fattes av vedtaksansvarlig i inntaksteamet som består av Helse og Omsorgssjef (Lotti K. Løvhaug) , Konstituert avdelingsleder Haukland bofelleskap(Veronika Skaara), og eventuelt primærkontakt.

- Dersom opphold blir innvilget, vil vi ta direkte kontakt med familien for ett nytt møte – på dette møte planlegger en sammen hvordan avlastningstilbudet i Haukland bofelleskap skal være, når og hvordan oppstart skal skje o.l.

Vi ønsker å ta imot ett barn/en tjenestebruker vi ”kjenner”, og da ønsker vi å bli kjent med foreldrene først. Det er også viktig for barnet/brukeren at dere har ”sjekket ut” at Haukland bofelleskap er ett trygt sted å være. Det er familien som vet best hvordan oppstarten bør være for at den skal bli vellykket.

 

Tilbudet er hjemlet etter lov om kommunal helse og omsorgstjeneste §3-2 første ledd nr 6, bokstav a og b. Og vurderes i henhold til lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a, annet ledd.