Bo enheten gir daglig veiledning og bistand til mennesker med ulike grader av funksjonshemming. Dette i bofellesskapet, men også i boliger utenfor bofellesskapet.

Vi arbeider for å styrke den enkeltes ressurser, slik at de kan leve ett selvstyrt og meningsfylt liv ut fra den enkeltes forutsetninger.

ADL trening

Det er stor fokus på ADL ferdigheter og det å styrke beboerne i å leve selvstendige verdige liv. Vi ønsker å gi dem de ferdigheter som de trengs for å mestre hverdagen på en best mulig måte, ut fra den enkeltes forutsetning.  Her brukes verktøy for å kartlegge den enkeltes behov og hvordan vi kan tilgodese disse. 

Kort om inntaksrutiner

Alle som vurderer muligheten for å benytte seg av tilbudet kan ta direkte kontakt med konstituert avdelingsleder for Haukland bofelleskap, Christiane Galdal

- Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.

- Søknaden blir saksbehandlet - dette kan innebære hjemmebesøk/samtale med søker.

- Søknad om avlastning kan også søkes via samordningsportalen.

- Det blir fattet et vedtak etter en faglig totalvurdering av saken

- Dersom opphold blir innvilget, vil vi ta direkte kontakt med familien for ett nytt møte – på dette møte planlegger en sammen hvordan avlastningstilbudet i Haukland bofelleskap skal være, når og hvordan oppstart skal skje o.l.

Vi ønsker å ta imot et barn/en tjenestebruker vi ”kjenner”, og da ønsker vi å bli kjent med foreldrene først. Det er også viktig for barnet/brukeren at dere har ”sjekket ut” at Haukland bofelleskap er et trygt sted å være. Det er familien som vet best hvordan oppstarten bør være for at den skal bli vellykket.

Tilbudet er hjemlet etter lov om kommunal helse og omsorgstjeneste §3-2 første ledd nr 6, bokstav a og b. Og vurderes i henhold til lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a, annet ledd.