Påmelding

Lund kulturskole har innført det web-baserte administrasjonssystemet Speedadmin.

Søknad om plass ved kulturskolen gjøres HER.

Alle eksisterende elever ved kulturskolen må også melde seg inn via linken ovenfor.

Fordelene med å bruke Speedadmin er blant annet at all informasjon om elev og foresatte blir korrekt, og at det er lettere både for kulturskolen og elev/foresatte å kommunisere med hverandre. 

Har du noen spørsmål om systemet eller innmelding så ta kontakt med rektor på e-post eller telefon.

Vedtekter

  1. Rektor er ansvarlig for opptak av elever. 

2. Elevopptak: a) Opptak skjer på fastsatt skjema etter forutgående kunngjøring. Påmeldinger er bindende. Elever som er registrert ved Lund Kulturskole trenger ikke søke plass ved nytt skoleår, de er automatisk tatt opp i det neste skoleåret. Utmelding fra Lund Kulturskole må gjøres skriftlig. Utmeldingsfrist dato er 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Det kan gjøres unntak fra oppsigelsestiden dersom det er venteliste på den aktuelle disiplin. b) Opptak skjer administrativt og foretas i juni og desember. Ved venteliste blir elevene prioritert etter alder. Opptakskretsen er Lund kommune. Ved ledige plasser kan søkere fra andre kommuner tilbys plass. c) Lund Kulturskole følger skoleruta for grunnskolen med hensyn til ferier og fridager. Siste uke før jul og siste uke før sommerferien kan brukes til konserter/samling/ workshop. 

3. Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret og reguleres en gang pr. år, fra 1. august. Dette gjelder også moderasjonsordningene, instrumentleie og materialavgift. Den årlige betalingen faktureres to ganger pr. år, 15. oktober og 15. mars. 

4. Tap av plass: Uregelmessig fremmøte, ugrunnet fravær over lang tid, manglende betaling, manglende interesse og andre påtvingende grunner, kan føre til tap av elevplass. Avgjørelsen tas av rektor som sender skriftlig opphør av plass til elev/foresatte. Opptak og tap av plass kan påklages etter regelverk i forvaltningsloven. Den kommunale klagenemnd er oppvekst- og kulturutvalget 

5. Vedtektene vedtas av kommunestyre. Vedtektsendringer av mindre prinsipiell karakter delegeres til oppvekst- og kulturutvalget og refereres til kommunestyret.

Tilbud ved kulturskolen 2023/2024

Sang, samspill, Drama/Musikal - Elisabeth Dyrøy Hundsnes
tlf: 464 24 603
e-post: elisabeth.hundsnes@hotmail.com

Gitar, bass, keyboard - Gero Gerasov
tlf: 911 68 780
e-post: gero@lund.kommune.no

Piano - Sevda Mammadova
tlf: 932 24 584
e-post: sevda@lund.kommune.no

Dans - Gro Sand Hansen
tlf: 918 61 128
e-post: gro.s.hansen@gmail.com

Folkedans og undervisning etter behov i barnehage, grunnskole, helse- og omsorgssektoren og andre institusjoner
Hanne Melby Hofsmo
tlf: 452 86 730
e-post: hanneh@lund.kommune.no

Kirkeorgel - Solvor Kvåle Konstali
tlf: 416 24 626
e-post: organisten@lund.kommune.no

Trommesett - Svein Kåre Navrestad
tlf: 958 39 623

Rektor 
Daniel Hinderaker 
tlf: 977 99 266
e-post: daniel.hinderaker@lund.kommune.no


Kulturskolen administrerer musikkbingen.

Priser

BETALINGSSATSER / KONTINGENT VED LUND KULTURSKOLE FRA 01.08.23. 

Elevkontingent kr. 3.500,- per år (t.o.m. vårsemesteret det året eleven fyller 18 år) 

Elevkontingent for voksne kr. 4.900,- per år (f.o.m. høstsemesteret det året eleven fyller 18 år) 

Elevkontingent for grupper kr. 2.400,- per år (dans, band, kor og teater) 

Det betales full pris for den første kontingenten. Familiemoderasjon på 25 % gjelder fra og med den 2. kontingent i en familie, gjelder kun for elever under 18 år, (gjelder ikke på allerede redusert kontingent for gruppeundervisning). Moderasjon går etter alder, den eldste i familien betaler full avgift for første kontingent. 

Instrumentleie for Lund Kulturskoles instrumenter er kr. 570,- per år. Materialavgift kr. 570,- per år. 

Det gis ikke moderasjon på materialavgift og instrumentleie. 

Brukerbetaling, materialavgift og instrumentleie blir fakturert to ganger per år, 15. oktober og 15. mars. 

Påmeldingen er bindende, for et semester av gangen. Det betyr at eleven må betale for semesteret selv som eleven slutter etter kort tid. Utmelding fra Lund Kulturskole må gjøres skriftlig (per brev eller e-post til kulturskolen@lund.kommune.no). Utmeldingsfrist dato er 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Ved for sen utmelding påløpet semesteravgiften for hele det kommende semesteret. Det kan gjøres unntak fra oppsigelsestiden dersom det er venteliste på den aktuelle disiplin. Elever som er registrert ved Lund Kulturskole trenger ikke søke plass ved nytt skoleår, men må gjennomføre en enkel re-registrering i SpeedAdmin før sommeren for å bekrefte at de vil fortsette til høsten. 

Betalingssatsene justeres årlig per 01.08