• Korttidsopphold: kortvarig behandling for et akutt problem eller observasjon.
  • Dag- og nattopphold: tilbud om opphold på dag eller natt for en periode.
  • Langtidsopphold: for brukere som må bo mer eller mindre permanent på sykehjem
  • Avlastningsopphold: opphold på sykehjem, fortrinnsvis for at pårørende skal få avlastning i kortere eller lengre periode.

 Det er ulike betalingsordninger/satser avhengig av type sykehjemsopphold som innvilges. Informasjon om disse ordningene finnes annet sted på sidene.

Det er 28 plasser for heldøgns omsorg og pleie ved sykehjemmet. Av disse er 26 langtidsplasser og 2 korttidsplasser.

Hjemmet er delt opp i tre avdelinger:
     * Paviljongen
     * Promenaden
     * Kroken 

Alle avdelingene har sin egen dagligstue med kjøkkenkrok. Her tilberedes frokost og kveldsmat. Middagen tilberedes på vårt hovedkjøkken, men serveres på avdelingene.

Vi har åpen arbeidsstue hver dag hvor aktivitør hjelper beboerne med kreativ utfoldelse som resulterer i årlig basar. Det er også for trimgruppe og sangstunder.

Vi disponerer egen minibuss.

De av våre beboere som har behov for fysioterapi har tilbud fra fysioterapeut med lokaliteter på huset.

Vi har faste dager for frisør og fotpleie. Beboere i sykehjemmet og i omsorgsboligene er velkomne til å benytte seg av dette tilbudet.

På ettermiddagstid/kveldstid har vi stor glede av besøk og forskjellige tilstelninger fra lokale lag og foreninger.

Sansehagen er et uteareal spesielt tilrettelagt for demente beboere. På høsten blir det både saftet og syltet fra egen hage, til stor glede for bærplukkende beboere, og ivrige ansatte.

Klikk her for å se vårt informasjonshefte til pasienter og pårørende.  

Mørke skyer over stille vann, rosa blomster i vannkanten

Korttidsopphold

1. FORMÅL
Sikre heldøgns helsehjelp til brukere som har et tidsavgrenset behov for medisinsk behandling, rehabilitering og/ eller sykepleie.
 

2. LOVGRUNNLAG
Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt. 6c
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1
Lov om helsepersonell
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene juni -03
Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien)
 

3. MÅLGRUPPE
Personer med: 

Tidsavgrenset behov for medisinsk behandling, rehabilitering og sykepleie 
Behov for tilpassing av hjelpemiddel og opplæring i bruk av disse 
Behov for kartlegging av ernæringsstatus og veiledning til ernæring 
Behov for kartlegging av fysisk og psykisk funksjonsevne 
Behov for lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt

Pårørende med: 

behov for avlastning fra omfattende omsorgsarbeid
 

4. KVALITETSMÅL
Korttidsopphold i sykehjem skal være målrettet og individuelt tilpasset bruker sitt behov for kartlegging, opptrening og behandling.
Gjennom dette skal bruker: 

Oppleve trygghet og velvære 
Få hjelp til nødvendig og målrettet trening 
Få hjelp til å ivareta egenomsorg 
Oppleve medvirkning i behandlingen 
Kunne mestre å bo lenger i eget hjem 
Få lindrende behandling og ei verdig avslutning på livet.


​5. TJENESTEFORM 
Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold 
Korttidsopphold gis også i faste intervall for hjemmeboende (rulleringsopphold) 
 

6. TJENESTETILBUD 

Korttidsopphold skal være målrettet og individuelt tilpasset 
Korttidsopphold skal benyttes til kartlegging og avklaring av videre hjelpe-/ tjenestebehov. 
Rulleringsopphold skal bidra til at bruker kan bo lengre i eget hjem 
Pårørende får nødvendig avlastning til å mestre omfattende omsorgsarbeid over tid 
Bruker får egen primærkontakt.
 

7. TJENESTEOMFANG 
Heldøgns tilbud. Medisinsk behandling, sykepleie, kartlegging og rehabilitering.
 

8. EGET ANSVAR
Ved korttidsopphold i sykehjem har brukeren selv ansvar for: 

Personlige eiendeler og kontanter 
Vask av privat tøy 
Innkjøp av hygiene artikler.
 

9. PRIS 
«Kommunen benytter maksimum satser fastsatt av sentrale styresmakter i forskrift av 16.12.2011 nr. 1349».

Døgnprisen for korttidsopphold blir regulert årlig og ligger på kommunens nettside under Helse og omsorg. 
Prisen inkluderer måltider, medisiner, medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging 
Dersom korttidsopphold i løpet av året overstiger 60 døgn, vil betaling bli fastsatt etter forskrift om vederlagsberegning for langtidsopphold i sykehjem. 
Transport til og fra er ikke inkludert. 
Transport til undersøkelser for eksempel på SUS, dersom disse er avtalt før korttidsoppholdet, blir ikke dekket av institusjonen.
 

10. SØKNAD
Bruker kan søke om korttidsopphold i sykehjem ved å kontakte tildelingskontoret ved hjelp av telefon eller egenhendig søknad. Søknadsskjema finnes her. 
 

11. KLAGE
Vedtaket kan etter Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2 påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 4 – fire – uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal sendes til: Lund sykehjem, Moivn 9, 4460 Moi. 
I klagen skal du skrive hva du ønsker å endre i vedtaket, og grunngi dette. Du kan få rettledning av den som har behandlet saken i forbindelse med klagen. Klagen blir først vurdert av tjenesteenheten som har fattet vedtaket. Dette for å vurdere om det er grunn til å endre på vedtaket. Dersom vedtaket blir opprettholdt blir saken sendt til klientutvalget. Blir vedtaket opprettholdt sendes vedtaket Fylkesmannen for endelig avklaring. Søker har som hovedregel rett til innsyn i dokumentene i saka, jf. Forvaltningsloven § 18. 

 


 

Flere som holder hender

Langtidsopphold

Hva er langtidsopphold? 

Langtidsplass er et helse- og omsorgstilbud til deg som har varig helsesvikt og omfattende behov for sykepleie og medisinsk behandling

Tjenesten innvilges personer som har et varig og omfattende hjelpebehov og hvor sykehjem er det eneste tilbud som kan sikre forsvarlige tjenester. Langtidsopphold innvilges først når alle andre hjelpetiltak, herunder velferdsteknologi, er utprøvd og funnet ikke tilstrekkelig.

1. FORMÅL
Sikre heldøgns helsehjelp til brukere som ikke får ivaretatt sitt behov for egenomsorg i eget hjem.

Dette er tilbud til personer som ikke kan klare seg i egen bolig, og som har behov for omfattende medisinsk behandling og døgnkontinuerlig pleie og omsorg. Langtidsopphold representerer kommunens høyeste omsorgsnivå, og tilbys dersom andre omsorgstjenester ikke fører frem.


2. LOVGRUNNLAG
Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt. 6c
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1
Lov om helsepersonell Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene juni -03
Retningslinjer for skjerma enhet for demente (skriv fra 2001)
Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien)
 

3. MÅLGRUPPE
Personer med: 
Varige fysisk og / eller psykisk funksjonssvikt hvor det er behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie.
 

4. KVALITETSMÅL
Langtidsopphold i sykehjem skal være forutsigbart og tilrettelegges best mulig ut fra individuelle behov.
Bruker skal oppleve: 

Å få hjelp til å ivareta egenomsorg og helsehjelp 
Å bevare eller øke sin mulighet til å mestre hverdagen 
Omsorgen skal bidra til habilitering eller rehabilitering 
Å ha et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og mulighet til å komme ut 
Å få et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider 
Alle har rett på å få oppnevnt en primærkontakt 
Medvirkning over egen livssituasjon 
Å få en verdig avslutning på livet i trygge omgivelser.
 

5. TJENESTEFORM
Langtidsopphold er ikke tidsavgrenset og blir tildelt ved Lund sykehjem.
 

6. TJENESTETILBUD
Langtidsopphold i sykehjem skal gi bruker nødvendig og individuell hjelp som sikrer de grunnleggende behov. Personer som blir tildelt plass i demens avdeling må ha fått en demensdiagnose. Når en person ikke lenger har behov for skjerming i demensavdeling, skal opphold i annen avdeling vurderes.
 

7. TJENESTEOMFANG 

Heldøgns medisinsk behandling og pleie 
Alle brukere har sin egen primærkontakt
 

8. EGET ANSVAR
Ved langtidsopphold i sykehjem har bruker selv ansvar for: 

Personlige eiendeler han/hun tar med på sykehjemmet 
Innboforsikring på verdifulle gjenstander 
Dekke utgifter ved skade på egne eiendeler og utstyr 
Ta ansvar for egne kontanter 
Alt privat tøy må merkes av bruker eller pårørende.
Privat tøy må tåle vask i vaskemaskin, og bruk av tørketrommel 
Å kjøpe hygieneartikler og annet utstyr til personlig hygiene, som for eksempel barbermaskin og hårføner 
Å installere egen telefon på rommet, om en ønsker det 
Personer i institusjon har rett til å benytte egen lege, tannlege, men må dekke utgifter til dette selv. (honorar og transport). Følge til disse tjenestene skal i hovedsak utføres av pårørende 
Følge til sykehusbehandling som er forordnet av tilsynslege skjer i et samarbeid mellom pårørende og sykehjemmet. I hovedsak er dette pårørende sitt ansvar.
 

9. PRIS
Betaling for langtidsopphold blir beregnet etter: «Forskrift for vederlag for opphold i institusjon m.m..». Nærmere opplysninger om betaling kan en få ved å kontakte Lund kommune.
 

10. SØKNAD
Bruker kan søke om langtidsopphold i sykehjem ved å kontakte tildelingskontoret ved hjelp av telefon eller egenhendig søknad. Søknadsskjema finnes på Lund kommunes hjemmeside
 

11. KLAGE
​Vedtaket kan etter Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2 påklages innen 4 – fire – uker etter at vedtaket er mottatt.I klagen skal du skrive hva du ønsker å endre i vedtaket, og grunngi dette. Du kan få rettledning av den som har behandlet saken i forbindelse med klagen. Klagen blir først vurdert av tjenesteenheten som har fattet vedtaket. Dette for å vurdere om det er grunn til å endre på vedtaket. Dersom vedtaket blir opprettholdt blir saken sendt til klientutvalget. Blir vedtaket opprettholdt sendes vedtaket Fylkesmannen for endelig avklaring. Søker har som hovedregel rett til innsyn i dokumentene i saka, jf. Forvaltningsloven § 18.