Temaplaner

Kommunale temaplaner er planer utviklet av kommuner for å styre utviklingen innen en bestemt tematikk, for eksempel byutvikling, transport, miljø og kultur. De gir en overordnet strategi og retningslinjer for hvordan kommunen ønsker å håndtere og utvikle spesifikke områder i kommunen. Temaplanene er en viktig del av kommunens overordnede planlegging og gir beslutningsgrunnlag for politiske beslutninger og utforming av kommunale tjenester og tiltak. De sikrer en samordnet og langsiktig utvikling i kommunen, i tråd med lokale ønsker og behov.

Hovedplan skogsveier

Landbruksplan

 

Trafikksikkerhetsplan 2021-2025

Denne planen viderefører måten å organisere det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet på i Lund kommune. Planen bygger på trafikksikker kommune konseptet som er forankret hos kommunaldirektørene. Planen tar utgangspunkt i de nasjonale og fylkeskommunale føringene for trafikksikkerhetsarbeid.