I henhold til § 12-3 og §12-8 i plan- og bygningsloven varsles det med dette oppstart av arbeidet med endring
av gjeldende reguleringsplan "Omlegging av fv. 3 Holamoen" ved Moi i Lund kommune, vedtatt 23.04.2009.
Hensikten med planarbeidet er å oppdatere reguleringsplanen i tråd med gjeldende regelverk. I forbindelse md
planarbeidet vil man også vurdere løsninger knyttet til vegtrasé, kryssområder, behov for anleggsbelte,
arealbruk generelt og flomsoner. Oppdatering av gjeldende plan er nødvendig for å sikre virkemidler for
gjennomføring av innholdet i planen.
Lund kommune har vurdert at planen ikke vil få vesentlig virkning for miljø og samfunn og det utarbeides derfor ikke planprogram med konsekvensutredning i henhold til § 4-1 og 4-2 i planloven. Aktuelle tema som likevel må vurderes i planarbeidet er flom, naturmangfold, infrastruktur, næring mm.
Offentlige myndigheter og berørte naboer og grunneiere vil få eget utfyllende varselbrev med mer detaljert
planavgrensning.
Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan sendes til COWI AS, Rennesøygata 12, 5537
HAUGESUND innen 25.11.2019. Spørsmål vedrørende saken kan rettes til COWI AS v/Werner Grønås på tlf.
990 90 357 eller e-post weg@cowi.com