Slik melder du ifra til barnevernet

Hvis bekymringen er akutt/haster ta direkte kontakt på telefon.

Det ligger mye god informasjon om det å melde bekymring til barneverntjenesten når du trykker inn på digitale meldings-skjema. 

Klikk her for å komme til digital bekymringsmelding for privatpersoner. 

Klikk her for å komme til digital bekymringsmelding for offentlig ansatte. 

Du kan være anonym men ikke via digitale skjema, du må da sende melding pr. post. Klikk her for å finne et skjema du kan skrive ut og sende til oss. Barneverntjenesten ønsker helst at du sier hvem du er, dette fordi det gir saken større troverdighet. 

Meldeplikt

Offentlige myndigheter og en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. 

 

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom den ikke er seriøs. Undersøkelsen skal gjennomføres så fort som mulig, og senest innen 3 måneder. Undersøkelsen tilpasses sakens alvorlighetsgrad, skal stå i forhold til meldingens innhold og skal ivareta barnets beste. Barneverntjenesten iverksetter tiltak om nødvendig.