Som en følge av Likeverdsreformen 2021, er rett til barnekoordinator fra 01.08.22 nedfelt i Helse- og omsorgstjenesteloven §7-2a, og i Pasient og brukerrettighetsloven §2-5c. Retten til barnekoordinator vil gjelde for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, hvor barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. En barnekoordinator skal koordinere det samlede tjenestetilbudet og bidra til at barna og deres familie får de tjenestene de har krav på.  Ordningen er plassert hos koordinerende enhet, som har overordnet ansvar for tjenesten, og står for opplæring og veiledning av koordinatorer.

 

For mer informasjon kan koordinerende enhet kontaktes 

Tlf: 47908455
mail: k.enhet@lund.kommune.no