PNM-utvalget vedtok i møte 04.06.2020 å legge detaljregulering for hyttefelt Maritsbakken – Klubben gnr. 12, bnr. 2 og gnr. 13. bnr. 4 ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi innspill til planen er satt til 10.08.2020.

Dokumenter i saken kan lastes ned under. 

PLANBESKRIVELSE+26052020.pdf

PLANKART+REVIDERT+26.05.2020.pdf

REGULERINGSBESTEMMELSER+27.05.2020.pdf

Sjekkliste+ROS-analyse.pdf

Vedtak+1.+gangs+behandling.pdf