Vedlikehold pågår

Overordnede planer 

 • Planstrategi
 • Kommuneplanens samfunnsdel
 • Kommuneplanens arealdel
 • Økonomiplan/handlingsdel
 • Overordnet beredskapsplan
 • Helhetlig ROS

 

Temaplaner for helse og omsorgsetaten

 • Helse- og omsorgsplan
 • Folkehelseplan
 • Smittevernplan
 • Pandemiplan
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan
 • Helse- og sosial beredskapsplan
 • Boligsosial plan

 

Temaplaner oppvekst- og kulturetaten

 • Oppvekstplan
 • Kulturplan
 • Kulturskoleplan
 • Kulturminneplan
 • Frivillighetsplanen

 

Temaplaner plan-, næring- og miljøetaten

 

Temaplaner sentraladministrasjonen

 • Strategisk næringsplan