Ved innsending av arealinnspill skal det vedlegges en forenklet konsekvensutredning og ROS-analyse for eget innspill (Klikk her for å laste ned mal for KU og ROS). Alle arealinnspill med vedlegg som mottas til planarbeidet vil gjennomgås og vurderes av kommunen. Mottatte innspill vil ikke bli besvart i egne svarbrev, men blir oppsummert og kommentert i et eget vedlegg som publiseres sammen med høringen av planen. Klikk her for å laste ned et ferdig utfyllt fiktivt eksempel på konsekvensutredning og ROS.

Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du har spørsmål til skjemaet. Dersom du ønsker en papirkopi av skjemaet, kan du få dette på rådhuset. 

 

Planprogrammet (vedtatt) og samfunnsdelen (vedtatt) og øvrige relevante dokumenter er tilgjengelig på www.lund.kommune.no/kommuneplan

 

Innspill med vedlegg kan sendes som e-post til firmapost@maplan.no med kopi til postmottak@lund.kommune.no, eventuelt som ordinært brev til MaPlan, Ryfylkegata 22, 4014 Stavanger. 

 

Videre arbeid etter at innspillene  er mottat

Etter at innspillene er mottatt vil det bli utarbeidet et planforslag for ny kommuneplan. Dette forslaget vil bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med høringen av det konkrete kommuneplanforslaget vil det bli holdt flere informasjonsmøter.