1. FORMÅL
Sikre heldøgns helsehjelp til brukere som ikke får ivaretatt sitt behov for egenomsorg i eget hjem.

Dette er tilbud til personer som ikke kan klare seg i egen bolig, og som har behov for omfattende medisinsk behandling og døgnkontinuerlig pleie og omsorg. Langtidsopphold representerer kommunens høyeste omsorgsnivå, og tilbys dersom andre omsorgstjenester ikke fører frem.


2. LOVGRUNNLAG
Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt. 6c
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1
Lov om helsepersonell Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene juni -03
Retningslinjer for skjerma enhet for demente (skriv fra 2001)
Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien)
 

3. MÅLGRUPPE
Personer med: 
Varige fysisk og / eller psykisk funksjonssvikt hvor det er behov for døgnkontinuerlig omsorg og pleie.
 

4. KVALITETSMÅL
Langtidsopphold i sykehjem skal være forutsigbart og tilrettelegges best mulig ut fra individuelle behov.
Bruker skal oppleve: 

Å få hjelp til å ivareta egenomsorg og helsehjelp 
Å bevare eller øke sin mulighet til å mestre hverdagen 
Omsorgen skal bidra til habilitering eller rehabilitering 
Å ha et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og mulighet til å komme ut 
Å få et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider 
Alle har rett på å få oppnevnt en primærkontakt 
Medvirkning over egen livssituasjon 
Å få en verdig avslutning på livet i trygge omgivelser.
 

5. TJENESTEFORM
Langtidsopphold er ikke tidsavgrenset og blir tildelt ved Lund sykehjem.
 

6. TJENESTETILBUD
Langtidsopphold i sykehjem skal gi bruker nødvendig og individuell hjelp som sikrer de grunnleggende behov. Personer som blir tildelt plass i demens avdeling må ha fått en demensdiagnose. Når en person ikke lenger har behov for skjerming i demensavdeling, skal opphold i annen avdeling vurderes.
 

7. TJENESTEOMFANG 

Heldøgns medisinsk behandling og pleie 
Alle brukere har sin egen primærkontakt
 

8. EGET ANSVAR
Ved langtidsopphold i sykehjem har bruker selv ansvar for: 

Personlige eiendeler han/hun tar med på sykehjemmet 
Innboforsikring på verdifulle gjenstander 
Dekke utgifter ved skade på egne eiendeler og utstyr 
Ta ansvar for egne kontanter 
Alt privat tøy må merkes av bruker eller pårørende.
Privat tøy må tåle vask i vaskemaskin, og bruk av tørketrommel 
Å kjøpe hygieneartikler og annet utstyr til personlig hygiene, som for eksempel barbermaskin og hårføner 
Å installere egen telefon på rommet, om en ønsker det 
Personer i institusjon har rett til å benytte egen lege, tannlege, men må dekke utgifter til dette selv. (honorar og transport). Følge til disse tjenestene skal i hovedsak utføres av pårørende 
Følge til sykehusbehandling som er forordnet av tilsynslege skjer i et samarbeid mellom pårørende og sykehjemmet. I hovedsak er dette pårørende sitt ansvar.
 

9. PRIS
Betaling for langtidsopphold blir beregnet etter: «Forskrift for vederlag for opphold i institusjon m.m..». Nærmere opplysninger om betaling kan en få ved å kontakte Lund kommune.
 

10. SØKNAD
Bruker kan søke om langtidsopphold i sykehjem ved å kontakte tildelingskontoret ved hjelp av telefon eller egenhendig søknad. Søknadsskjema finnes på Lund kommunes hjemmeside
 

11. KLAGE
​Vedtaket kan etter Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2 påklages innen 4 – fire – uker etter at vedtaket er mottatt.I klagen skal du skrive hva du ønsker å endre i vedtaket, og grunngi dette. Du kan få rettledning av den som har behandlet saken i forbindelse med klagen. Klagen blir først vurdert av tjenesteenheten som har fattet vedtaket. Dette for å vurdere om det er grunn til å endre på vedtaket. Dersom vedtaket blir opprettholdt blir saken sendt til klientutvalget. Blir vedtaket opprettholdt sendes vedtaket Fylkesmannen for endelig avklaring. Søker har som hovedregel rett til innsyn i dokumentene i saka, jf. Forvaltningsloven § 18.