PNM-utvalget vedtok i møte 19.11.2020, å legge detaljregulering for omlegging av fv. 4258 ut til offentlig ettersyn. Det ble levert inn uttalelser til planen som medførte at planen måtte endres i så stor grad at den må sendes ut på ny høring. Ny, omarbeidet plan med vedlegg kan lastes ned fra linkene under. Frist for å gi innspill til den nye planen er 08.06.2021. Innspill kan sendes til postmottak@lund.kommune.no eller til Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi.

Dokumenter i saken kan lastes ned under. 

Planbeskrivelse.pdf
Vedlegg 1 Plankart.pdf
Vedlegg 2 Planbestemmelser.pdf
Vedlegg 3 Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf
Vedlegg 4 Flomvurdering Holamoen.pdf
Vedlegg 5 Høringsuttalelser til forrige planforslag.pdf
Vedlegg 6 Sammendrag av uttalelser.pdf
Vedlegg 7 Saksframlegg med vedtak.pdf
Vedlegg 8 Sak 044-20 saksframlegg med vedtak.pdf