Blomst og vann

1. FORMÅL
Sikre heldøgns helsehjelp til brukere som har et tidsavgrenset behov for medisinsk behandling, rehabilitering og/ eller sykepleie.
 

2. LOVGRUNNLAG
Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2, pkt. 6c
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1
Lov om helsepersonell
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene juni -03
Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien)
 

3. MÅLGRUPPE
Personer med: 

Tidsavgrenset behov for medisinsk behandling, rehabilitering og sykepleie 
Behov for tilpassing av hjelpemiddel og opplæring i bruk av disse 
Behov for kartlegging av ernæringsstatus og veiledning til ernæring 
Behov for kartlegging av fysisk og psykisk funksjonsevne 
Behov for lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt

Pårørende med: 

behov for avlastning fra omfattende omsorgsarbeid
 

4. KVALITETSMÅL
Korttidsopphold i sykehjem skal være målrettet og individuelt tilpasset bruker sitt behov for kartlegging, opptrening og behandling.
Gjennom dette skal bruker: 

Oppleve trygghet og velvære 
Få hjelp til nødvendig og målrettet trening 
Få hjelp til å ivareta egenomsorg 
Oppleve medvirkning i behandlingen 
Kunne mestre å bo lenger i eget hjem 
Få lindrende behandling og ei verdig avslutning på livet.


​5. TJENESTEFORM 
Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold 
Korttidsopphold gis også i faste intervall for hjemmeboende (rulleringsopphold) 
 

6. TJENESTETILBUD 

Korttidsopphold skal være målrettet og individuelt tilpasset 
Korttidsopphold skal benyttes til kartlegging og avklaring av videre hjelpe-/ tjenestebehov. 
Rulleringsopphold skal bidra til at bruker kan bo lengre i eget hjem 
Pårørende får nødvendig avlastning til å mestre omfattende omsorgsarbeid over tid 
Bruker får egen primærkontakt.
 

7. TJENESTEOMFANG 
Heldøgns tilbud. Medisinsk behandling, sykepleie, kartlegging og rehabilitering.
 

8. EGET ANSVAR
Ved korttidsopphold i sykehjem har brukeren selv ansvar for: 

Personlige eiendeler og kontanter 
Vask av privat tøy 
Innkjøp av hygiene artikler.
 

9. PRIS 
«Kommunen benytter maksimum satser fastsatt av sentrale styresmakter i forskrift av 16.12.2011 nr. 1349».

Døgnprisen for korttidsopphold blir regulert årlig og ligger på kommunens nettside under Helse og omsorg. 
Prisen inkluderer måltider, medisiner, medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging 
Dersom korttidsopphold i løpet av året overstiger 60 døgn, vil betaling bli fastsatt etter forskrift om vederlagsberegning for langtidsopphold i sykehjem. 
Transport til og fra er ikke inkludert. 
Transport til undersøkelser for eksempel på SUS, dersom disse er avtalt før korttidsoppholdet, blir ikke dekket av institusjonen.
 

10. SØKNAD
Bruker kan søke om korttidsopphold i sykehjem ved å kontakte tildelingskontoret ved hjelp av telefon eller egenhendig søknad. Søknadsskjema finnes her. 
 

11. KLAGE
Vedtaket kan etter Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2 påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 4 – fire – uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal sendes til: Lund sykehjem, Moivn 9, 4460 Moi. 
I klagen skal du skrive hva du ønsker å endre i vedtaket, og grunngi dette. Du kan få rettledning av den som har behandlet saken i forbindelse med klagen. Klagen blir først vurdert av tjenesteenheten som har fattet vedtaket. Dette for å vurdere om det er grunn til å endre på vedtaket. Dersom vedtaket blir opprettholdt blir saken sendt til klientutvalget. Blir vedtaket opprettholdt sendes vedtaket Fylkesmannen for endelig avklaring. Søker har som hovedregel rett til innsyn i dokumentene i saka, jf. Forvaltningsloven § 18.