crystal-g0e74ea380_1920.jpg

Postliste

Postlisten gir oversikt over kommunens inn- og utgående post og interne notater sendt via sak-/arkivsystemet. Dokumenter i klientsaker i helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren publiseres ikke i postlisten.

NB! Vi minner om at e-post sendt til kommunen i utgangspunktet vil legges ut på den offentlige postlisten.

Hvem kan søke om innsyn?

Alle har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre dersom det ikke er bestemt noe annet i lov/forskrift.

Du har likevel bare krav på innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte. Et dokument finnes ikke bare på papir. Informasjon på for eksempel e-post og SMS kan være et dokument i lovens forstand.

Det er ikke noe krav at den som krever innsyn må ha saklig interesse. Innsynskravet må imidlertid gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art.

Hva kan jeg få innsyn i?

Som hovedregel kan du få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyret eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjon som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder

Det er unntak fra innsynsretten, blant annet:

  • Kommunen har plikt til å nekte innsyn i opplysninger som er taushetsbelagt (f.eks. personlige helseopplysninger)
  • Kommunen kan nekte innsyn i interne dokumenter og dokumenter som er innhentet utenfra for den interne saksbehandlingen  (f.eks. dokumenter i tilsettingssaker, rettssaksdokument, dokumenter i avtaleforhandlinger med videre.
Kommunen skal behandle krav om innsyn så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen én til tre arbeidsdager.

Den som har fått avslag på innsynskrav kan innen tre uker kreve nærmere begrunnelse eventuelt klage på avslaget til Statsforvalteren. Klagen skal sendes til Lund kommune, som behandler den og videresender klage til Statsforvelteren, dersom vedtak om avslag opprettholdes.

Regelverk og retningslinjer

Arkivloven

Forvaltningsloven

Forvaltningslovforskriften

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg virksomhet

Forskrift til offentleglova

Lov om behandling av personopplysninger