PNM-utvalget vedtok i møte 04.06.2020 å legge detaljregulering for hyttefelt Maritsbakken – Klubben gnr. 12, bnr. 2 og gnr. 13. bnr. 4 ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi innspill til planen er satt til 10.08.2020.