Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for arealbruken i kommunen og viser hva de ulike arealene i kommunene kan brukes til. Samfunnsdelen og allerede vedtatt planprogram beskriver viktige temaer i planarbeidet. Et viktig nytt tema i denne rulleringen er blant annet arealbruksendringer som følge av ny trase for E39. 

I forbindelse med at kommuneplanen nå rulleres ønskes det arealinnspill i forhold til utforming av ny kommuneplan. Ved innsending av arealinnspill skal det vedlegges konsekvensutredning og ROS-analyse for eget innspill. Klikk her for å gi innspill.  Alle arealinnspill med vedlegg som mottas til planarbeidet vil gjennomgås og vurderes av kommunen. Mottatte innspill vil ikke bli besvart i egne svarbrev, men blir oppsummert og kommentert i et eget vedlegg som publiseres sammen med høringen av planen. 

 

Planprogrammet (vedtatt) og samfunnsdelen (vedtatt) og øvrige relevante dokumenter er tilgjengelig på www.lund.kommune.no/kommuneplan

 

Frist for innspill er 20.02.2023 

Innspill med vedlegg kan sendes som e-post til firmapost@maplan.no med kopi til postmottak@lund.kommune.no, eventuelt som ordinært brev til MaPlan, Ryfylkegata 22, 4014 Stavanger. 

 

Videre arbeid etter at innspillene  

Etter at innspillene er mottatt vil det bli utarbeidet et planforslag for ny kommuneplan. Dette forslaget vil bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med høringen av det konkrete kommuneplanforslaget vil det bli holdt flere informasjonsmøter.