Prosessen skal starte med vedtak om et planprogram. Deretter skal selve planprosessen gjennomføres fram til vedtak av plan. Kommunestyret vedtok i møte 03.12.2020 å legge planprogrammet ut på høring samtidig som det varsles oppstart av planprosessen.

Kommuneplanen, som består av en samfunnsdel og en arealdel, er det overordnede, langsiktige styringsdokumentet for en kommune. Lund kommune skal nå utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling. Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Vedlagte forslag til planprogram redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Det tas sikte på at kommunestyret stadfester planprogrammet i møte 22.04.2021.

Når forslag til planprogram nå legges ut til høring og offentlig ettersyn åpnes det for innspill og merknader. Det bes om innspill rettet mot innholdet i planprogrammet – altså organisering, medvirkning og fremdrift, samt strategier og strategivalg. Det vil senere i prosessen bli gitt anledninger til å gi innspill til selve kommuneplanen.

Med dette varsles det om oppstart av planarbeidet, og samtidig sendes forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn. Innspill til planprogrammet må være levert kommunen innen den 19.03.2021.

Klikk her for å komme til planprogrammet. 

 

 

Moi, 01.02.2021