Ved Stortingets behandling av nasjonal transportplan 2014 – 2023, ble det besluttet et etappemål om å halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken til maksimalt 500 innen 2024.
Trafikksikkerhetsarbeidet skulle videre baseres på en visjon om at det ikke skulle forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – Nullvisjonen.

Samferdselsdepartementet pekte på kommunenes ansvar, der kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde.


Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. 

Lund kommune v/rådmannen signerte i 2016 intensjonsavtale om at kommunen ønsket å jobbe mot at kommunen skulle oppnå status som ”trafikksikker kommune”. Denne ordningen ble innlemmet i arbeidet med trafikksikkerhetsplanen, og representerte en ny måte å organisere trafikksikkerhetsbildet på, ved at planene bygde på ”trafikksikker kommune”-konseptet.

For å lykkes var det avgjørende at alle kommunens etater ble involvert i arbeidet og at den enkelte etatsleder tok sitt delansvar. Arbeidet måtte videre forankres i både den politiske og administrative ledelsen.

Lund kommunestyre forankret og vedtok i sitt møte 8. desember 2016 å oppnå status som Trafikksikker kommune innen 2020 gjennom å vedta Trafikksikkerhetsplanen for 2016-2020.


Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune. Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Men så kom pandemien, og da kjenner alle til at ikke bare trafikksikkerhetsarbeidet, men også andre ting måtte settes på vent.

15 måneder på overtid er vi endelig på plass, og det er en glede å kunne konstatere at vi er i mål og er godkjent som Trafikksikker kommune for 3 år. Dette er stas! Politisk skal vi love å holde «trykket» oppe, der vi kan bidra med påvirkning og finansiering av trafikksikkerhetstiltak.
 

Magnhild Eia 
Ordfører