Søknad om hjemmesykepleie kan fås ved henvendelse til omsorgssenteret. Søknad kan foreligge fra bruker selv, eller verge, hjelpeverge, pårørende eller helse- og sosialpersonell på vegne av bruker. Ved behov for hjelp med å fylle ut søknadsskjema kontakt avdelingens personale. Sykepleier foretar et kartleggingsbesøk hos bruker for å vurdere nødvendige tiltak og omfang av tjenestetilbudet.

Kriterier for å få tildelt tjenesten

Tilbudet gis etter helse- og omsorgstjenestelovens kap. 3.

Forutsetninger:

 • Henvendelse fra bruker, pårørende eller helsepersonell må foreligge. Søkeren må bekrefte med underskrevet søknad.
 • Søkeren må bo eller midlertidig oppholde seg i kommunen.
 • Søkeren må være hjemmeboende.
 • Søkeren må ha akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming som medfører behov for sykepleie i eget hjem.
 • Søkeren forventes å delta med de oppgaver de selv kan utføre.
 • Søkeren må være villig til å ta i bruk hjelpemidler/ innretninger som gjør hjemmet til en forsvarlig arbeidsplass for de ansatte.

Kriterier:

 • Sviktende egenomsorg som krever mer omfattende hjelp/og tilrettelegging for å ivareta behovet for personlig hygiene, ernæring og aktivitet.
 • Behov for sårbehandling der helsetilstanden forhindrer at dette skjer hos fastlegen.
 • Hjelp til administrering av medisiner. Injeksjoner til brukere som ikke mottar andre tilbud fra hjemmetjenesten, gis kun i de tilfeller helsetilstanden forhindrer at dette kan skje hos fastlegen.
 • Spesiell oppfølging av smertebehandling.
 • Behov for oppfølging eller observasjon av foreskrevet medisinsk behandling eller etter kirurgiske inngrep.
 • Observasjon av sykdomsutvikling/forebygging av funksjonssvikt og komplikasjoner.
 • Så langt det er praktisk mulig tilrettelegge for rehabiliteringstiltak.
 • Så langt det er praktisk mulig legge til rette for terminalpleie for personer som ønsker å dø hjemme.

Alle forutsetninger og minst ett av kriteriene må være oppfylt.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten fra hjemmesykepleien er gratis.

 

Søknadsprosess

For å søke om hjemmetjenester bruker man skjemaet "Søknad om helse- og omsorgstjenester". Klikk her for å komme til søknadssenteret. Dersom du ikke får brukt det digitale skjemaet kan du laste ned skjemaet under "Manuelle skjema".