Søknad om barnehageplass

Lund kommune har samordnet opptaksprosess for kommunale og private barnehager.

Hammeren barnehage SA

Privat barnehage.  Er åpen fra kl. 06.30 – 16.30.
 

Hovsherad barnehage og Heskestad barnehage

Kommunale barnehager.  Er åpen fra kl. 06.30 – 16.00.

Rett til barnehageplass: Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der barnet er bosatt. Rett til barnehageplass forutsetter at søknad om barnehageplass er mottatt innen søknadsfristen til hovedopptaket, 1. mars

Søknad om overflytting fra kommunal barnehage til privat barnehage, eller fra privat barnehage til kommunal barnehage, må sende inn ny søknad innen søknadsfristen for hovedopptaket 1. mars

Barn som er søkt inn i barnehage og som ikke har fått innvilget plass, må sende inn ny søknad. 

 

Klikk her for å komme til søknadssenteret

Skolefritidsordning

 

Nytt fra høsten 2022: Elever på første trinn gis gratis kjernetid i SFO (12 timer) dersom søknad om SFO plass er mottatt innen søknadsfristens utløp 1. mars. Søknad om SFO plass mottatt etter søknadsfristens utløp behandles fortløpende når det blir ledig plass.
 

Fra høsten 2022 gis det tilbud i SFO med inntil 12 timer og over 12 timer.

 

Nygård barneskole

Åpningstider: Fra kl. 06.30 – 08.20 og fra skoleslutt til kl. 15.45. 

Sommeråpen SFO og åpen SFO på planleggingsdager, høstferie og vinterferie er åpen for alle elever ved grunnskolene i Lund kommune under forutsetning av tilstrekkelig med søkere.

 

Kiellands Minde skole

Åpningstider: Fra kl. 06.30 til skolestart og fra skoleslutt til kl. 15.45 dersom minst 5 barn.

 

Heskestad skule

Åpningstider: Fra skoleslutt til kl. 15.45 dersom minst 5 barn. Siden 1. – 2. klasse har fri onsdag, kan det tilbys plass til elever fra disse trinnene denne dagen dersom minst 5 barn.

 

Viser til vedtekter for SFO for ytterligere informasjon om SFO-ordningene.

Klikk her for å komme til søknadssenteret

Behovsprøvd fri skoleskyss

Behovsprøvd fri skoleskyss kan ytes til elever som har farlig eller vanskelig skolevei.

Klikk her for mer informasjon

Klikk her for å komme til søknadssenteret