Informasjon fra Kolumbus

 

Regjeringen har anbefalt at det innføres rødt smittevernnivå på ungdomstrinnet og i de videregående skolene, foreløpig frem til 18. januar 21.

Kolumbus har sammen med de andre store mobilitets aktørene nasjonalt og i samarbeid med kollektivtrafikkforeningen sentralt utarbeidet denne informasjonen.

Retningslinjene for skoleskyss i smittevernveilederne for skoler (Udir) er gjennom den siste oppdateringen samordnet med nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport.

Dette innebærer at det er nasjonale/lokale retningslinjer for kollektivtransport som er gjeldende for skoleskyss, både på gult og rødt nivå for alle trinn i skolen.

For skoleskyss er dette følgende retningslinjer:

  • Offentlig transport bør avgrenses, men elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annet transportmiddel for å komme seg til/fra skolen.
  • På reiser under en time kan elever sitte skulder ved skulder (uavhengig av kohorter), men en bør unngå kontakt ansikt til ansikt på reiser. Dette gjelder for skoleskyss utført med buss eller taxi. Der det er mulig å holde en meters avstand er dette anbefalt, men sitteplasser skal prioriteres fremfor ståplasser på buss.
  • Skoleelever på ungdomstrinnet og på videregående skoler skal i tillegg følge nasjonale/lokale anbefalinger eller påbud om bruk av munnbind. Dette gjelder både skoleskyss utført med buss, båt, tog og taxi.
  • Elever skal ikke benytte skoleskyss ved mistanke om smitte, eller ved milde sykdoms symptomer. Kolumbus anmoder om å bli varslet dersom det blir påvist smitte blant elever som benytter skoleskyss.

 

I praksis betyr dette at kapasiteten på skoleskyss pr i dag er den samme som tidligere, selv om det er rødt nivå i skolene.

Tiden elevene oppholder seg på skoleskyssen er betydelige kortere enn tiden elevene er samlet på skolene. Det er derfor ikke lagt opp til de samme avstandskravene og kohort-inndelingene i skoleskyssen som for resten av skoledagen.

Dersom nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport på et senere tidspunkt anbefaler at bare annet hvert sete blir brukt, kan likevel elever fra samme husholdning eller samme kohort sitte sammen.

Kohort begrepet er noe ulikt på gult og rødt smittevernsnivå. På gult nivå er det samme skoleklasse, på rødt smittevernnivå er det mindre grupper.