Forslag til kommuneplanens arealdel legger føringer for bruk og utvikling av arealene i kommunen. Forslag til kommuneplanens arealdel er utarbeidet i samsvar med fastsatt planprogram, kommuneplanens samfunnsdel, arealstrategi og regionale og nasjonale føringer. Det er gjennomført en konsekvensutredning for nye utbyggingsområder som er lagt inn planen i henhold til kravene i forskrift om konsekvensutredninger. Plandokumentene kan ses på og lastes ned fra arealplaner.no. Plandokumentene kan også leses på papir på rådhuset, PNM etaten. 


Invitasjon til informasjonsmøter
Lund kommune inviterer til åpne informasjonsmøter om forslaget til kommuneplanens arealdel på følgende tidspunkter:


Eik – 19. juni 2023 kl. 16.30-18.00 på Hovstun.
Ualand – 19. juni 2023 kl. 19.00-20.30 på Heskestad samfunnshus.
Moi – 20. juni 2023 kl. 18.00-19.30 på Lundetun (kinosalen).


I tillegg arrangeres det et møte for næringslivet på Moi 20. juni 2023 kl. 14.00-15.30 på Lundetun (kinosalen).


Frist for merknader er 01.08.2023
Merknader med vedlegg kan sendes som e-post til firmapost@maplan.no med kopi til postmottak@lund.kommune.no, eventuelt som ordinært brev til MaPlan, Ryfylkegata 22, 4014 Stavanger.


Videre arbeid etter at høringsfristen utløper
Etter at høringsfristen har utløpt vil man gå i gang med å vurdere merknadene som er sendt inn under høringsperioden. Etter at man har gjort evt. bearbeidinger av planforslaget sendes planforslaget til politisk andregangsbehandling og endelig vedtak i kommunestyret.