Ordføreren registrerer at det er et stort informasjonsbehov angående vedtatt E39-trasé og prosessen videre. Siden ordføreren er tettest på prosessen i fortsettelsen, vil nyheter legges ut under "Ordførerens side/aktuelt" på hjemmesiden fortløpende når det er noe nytt å melde av allmenn interesse. Så følg med!

Ordføreren er ellers opptatt av innbyggerinvolvering og direkte informasjon i fysiske møter så snart koronasituasjonen tillater det. Forhåpentligvis vil det være mulig å arrangere samlinger eller folkemøter før sommerferien der «Nye Veier» deltar.

Status per 25.03.21:
«Nye Veier» v/ leder for plan og prosjektutvikling, Asbjørn Heieraas, deltok digitalt på formannskapsmøtet 23.03. «Den valgte strekningen A1-R1 vil ligge til grunn for Kommunal- og moderniseringsdepartementets sluttbehandling og endelige vedtak av den statlige kommunedelplanen for E39 Lyngdal Vest – Sandnes.» (regjeringen.no).

«Nye Veier» vet ikke hvor langt tid det vil gå før departementet er klar for å oversende det endelige vedtaket med tilhørende planbestemmelser (uker eller måneder?).
Når «Nye Veier» får oversendt det endelige vedtaket, overtas formelt selve prosjektet og ansvaret for videre framdrift. Ordføreren vil være i tett dialog med «Nye Veier», og så snart det er mulig, invitere til befaringer og møter med aktuelle interessenter og berørte langs korridoren.


Selve reguleringsplanprosessen gjennom Lund kommune vil neppe starte opp i 2021, mest sannsynlig først i 2022.

Med vennlig hilsen 
Magnhild Eia
Ordfører