Har du/dere lyst til å bidra til bedre bolyst i nærområdet ditt? Levekårsutvalget i Lund kommune lyser ut
kr. 100 000,- til hver av bygdene i Lund kommune etter følgende kriterier:

•Utlysning av midler der det begrunnes hvordan søker kan bidra til bolyst.
•Bolysttiltak for barn og unge prioriteres.
•Lag, foreninger og næringsdrivende kan søke om midler.
•Arbeidet bør være dugnadsbasert.
•Det innleveres rapport med regnskap over arbeidet innen 01.12.24.

Søknadsfrist 10. mai

Sendes postmottak@lund.kommune.no merkes med: Søknad om bolystmidler 2024 sak 23/2074.
Vennligst oppgi bankkontonr. til lag/forening/søker i søknaden.