Nye tilskudd til energitiltak for frivilligheten

I fjor vedtok Fylkestinget at det i 2023 skulle etableres en ordning som gir støtte til energiøkonomiserende tiltak for frivilligheten.

Det har resultert i to tilskuddsordninger som retter seg mot henholdsvis kartlegging av energibruk i egne bygg, og gjennomføring av tiltak som reduserer energibruk eller bidrar til lokal produksjon av fornybar energi. Det er satt av 8 millioner kroner til ordningene som en engangsbevilgning.

Tilskuddsordning for energikartlegging

For organisasjoner som har behov for ekstern assistanse til å finne ut hvilke tiltak som kan gi mest energisparing, er det laget en tilskuddsordning for energikartlegging. Organisasjoner kan gjennom ordningen få støtte til å engasjere eksterne rådgivere som lager en rapport over ulike energitiltak for bygget. Det er satt av én million kroner til ordningen.

Les mer her: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/okonomisk-stotte-stipend-og-priser/tilskudd-til-energikartlegging-for-frivilligheten/

 

Tilskuddsordning for gjennomføring av energisparings- eller energiproduksjonstiltak

I den andre ordningen vil det bli gitt tilskudd til konkrete tiltak som bidrar til redusert energibruk eller økt lokal fornybar produksjon i egen bygningsmasse. Det kan handle om en rekke ulike tiltak, som for eksempel alternative oppvarmingsmetoder og etterisolering, eller lokal energiproduksjon som solfangere og solceller.

Hvem som får tilskudd via ordningen, beror på hvor mye energi som spares eller produseres sett opp mot størrelsen på tilskuddet det er søkt om. Tilskuddsrammen er på syv millioner kroner.

Les mer her: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/okonomisk-stotte-stipend-og-priser/tilskudd-til-energitiltak-for-frivilligheten/