Vi vil på neste styremøte 15.06 drøfte stoppestedene for den mobile gjenvinningsstasjonen i alle de fire eierkommunene, spesielt sett i lys av at vi nå etablerer stasjonære stasjoner i hver kommune.  De stasjonære stasjonene har bedre kapasitet og også flere fraksjoner enn det vi får til med den mobile stasjonen.

 

 

Med vennlig hilsen

Steinar Ness
Daglig leder
IRS miljø