Resultatet for 2020 er ca. 9,6 millioner kroner bedre enn budsjettert. Det er gledelig å kunne presentere et positivt resultat i et særdeles krevende år der korona-pandemien har preget store deler av de ansattes hverdag. Det økonomiske resultatet er også svært gledelig sett i lys av den økonomiske omstillingsprosessen som kommunen befinner seg i.

Årsaken til det gode resultatet for 2020 er sammensatt, men følgende forhold har hatt størst innvirkning:

  • Ekstraordinære økonomiske midler ifm. korona-pandemien
  • Sterkt redusert lønnsvekst
  • Lavere kostnader til pensjon og arbeidsgiveravgift
  • Ledige stillinger som ikke er blitt besatt og noe mindre innleie av vikarer
  • Sterkt fokus på stram økonomistyring i samtlige etater
  • De ansattes solide innsats, fleksibilitet og evne til rask omstilling i et krevende år

 

For mer utfyllende informasjon henvises det til kommunens regnskap og årsmelding som man finner på kommunens hjemmeside.