42 kommuner fra samtlige fylkeskommuner søkte om deltakelse i Gnist-programmet. Blant disse var det veldig mange spennende utfordringer og gode søknader. Etter en omfattende prosess endte juryen opp med å velge Lund kommune som en av 3.

Klikk her for å lese mer om Gnist programmet. 

 

Temaet for Lund sin søknad var: Hvordan kan ny teknologi styrke konkurranseevnen til hjørnesteinsbedrifter?

Lund kommune vil se på hvordan en distriktskommune kan ta i bruk ny teknologi og nye samarbeidsmodeller som verktøy for både å styrke konkurranseevnen til eksisterende hjørnesteinsbedrifter, fremme nyetableringer innen relatert virksomhet samt tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye tilflyttere.

Begrunnelse fra juryen: Dette med hvordan distriktskommuner kan arbeide på nye måter og utnytte de muligheter som ligger i ny teknologi er et svært relevant tema med stor overføringsverdi til mange kommuner. Prosjektet har stort potensial for innovasjon og næringsutvikling.

Spørsmål til programmet kan rettes til magnhilde@lund.kommune.no