Lund formannskap vedtok enstemmig følgende på sitt møte 22.03.22:

 

  1. Lund kommune er rystet over Russlands brutale, militære angrep på Ukraina, og tar avstand fra Russlands aggresjon.
  2. Lund kommune vil bosette totalt 55 flyktninger i henhold til anmodning fra IMDi.
  3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forberede mottak av krigsflyktninger, og bygge kapasitet innenfor barnehage, skole, helse og sosial, innenfor den rammen samlet økonomi og kapasitet gir rom for.  Dette for å raskt imøtekomme behovet for tjenester og ivareta flyktningene på en god måte etter hvert som de bosettes i kommunen.
  4. Lund kommune vil bidra til det humanitære arbeidet i krigsområdene med samme bidrag som ved den årlige TV-aksjonen. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonsfond