Reguleringsplan for hyttefelt Maritsbakken – Klubben på Eike ble egengodkjent i Lund kommunestyre 01.10.2020. Ved ferdigstilling av planen etter godkjenning ble det oppdaget en konflikt mellom byggegrensen langs fylkesvei 4254 og arealet som er avsatt til avløpsanlegg. Dette ble løst ved at Samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune aksepterte en redusert byggegrense på dette stedet. Denne endringen ble behandlet i PNM-utvalget 19.11.2020. Plankart og bestemmelser finnes under fanen «Reguleringsplaner».

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker fra mottak av denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage må sendes skriftlig til Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3 må framsettes innen 3 år etter denne kunngjøringen. Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen og klageadgang kan fås ved henvendelse til kommunen.