Regjeringen har bevilget ekstraordinære midler til næringsutvikling som en følge av Covid-19 utbruddet.
Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet og verdiskapning ut fra de lokale
utfordringer og behov.Søknadene skal registreres via skjemaet/søknadsmalen på portalen
regionalforvaltning.no.


Søker må bl a registrere disse opplysningene: kontaktopplysninger, hvor tiltaket skal gjennomføres,
størrelsen på bedriften, beskrivelse av prosjektet, mål, oppstarts- og sluttdato, målgruppe samt budsjett/
økonomiopplysninger. Man må også opplyse om bedriften har mottatt annen offentlig støtte til prosjektet.
Søker må ha forretningsadresse i Lund kommune. Regnskap for de to siste årene skal vedlegges søknaden.
Innkomne søknader vurderes iht. § 2 i forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond, med vekt på:


1. I hvilken grad tiltaket vil skape økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning ut fra lokale utfordringer,
behov og potensial.
2. I hvilken grad tiltaket vil motvirke konsekvenser av Covid-19 utbruddet.
3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
4. Næringer som er hardest rammet som en følge av pandemien vil bli prioritert.
5. Lund kommune vil prioritere små/mindre bedrifter, og de som har mottatt lite eller ingen annen offentlig
støtte som en følge av Covid-19.

Klikk her for å komme til søknadsportalen. 

Spørsmål til ordningen kan rettes til siv.kristin.egenes@lund.kommune.no.