Den reviderte planen tar utgangspunkt i samfunnsplanen for perioden 2014 – 2025. Overordnede planer, på blant annet regionalt nivå, legger også føringer for planens innhold. Ved denne revisjonen inngår FNs 17 bærekraftsmål i grunnlagsmaterialet.  I tillegg inngår flere lokale rapporter, workshops ol. som grunnlag for arbeidet som er gjort.

Samfunnsplanen bygger på planprogrammets syv delmål, som i planen er omgjort til tre hovedmålområder:

  • Det gode livsløp i Lund
  • Attraktive Lund
  • Bærekraftige Lund

 

Klikk her for å lese planen. 

Frist for innspill til planforslaget er satt til fredag 21. oktober 2022.

Innspill må fremsettes skriftlig.

Innspill kan sendes som e-post til postmottak@lund.kommune.no. Merkes med «Innspill samfunnsplan».

Innspill kan også sendes som brevpost til: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi. Merk konvolutten med «samfunnsplan».

 

 

Siv K Egenes

Kommunedirektør