Øvelsen gjennomføres av Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08). Selve avdelingstreningen består av inntil 4000 soldater hvor trening av distriktstaben prioriteres. Det vil bli noe bruk av feltvogner og lastebiler som transportmiddel.

Øvelsen gjennomføres utenfor definerte verneområder i alle berørte kommuner. Bruk av pyrotekniske markeringsmidler kan forekomme. Eventuelle skarpskyting vil kun foregår på etablerte og godkjente skytebaner.

Forsvaret anmoder om at sivile grunneiere holder bommer åpne eller merker bommer tydelig med kontaktinformasjon slik at Forsvaret kommer til innenfor de rekvirerte områdene. Rekvisisjonen gjøres med hjemmel i Lov om militære rekvisisjoner med tilhørende forskrifter, samt Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Spørsmål om øvelsen eller eventuelle erstatningskrav under og etter øvelsen kan rettes til kontaktperson i HV-08: major Hans Borgfjord: tlf. 51 34 39 30, e-post: hborgfjord@mil.no.