Fysisk aktivitet er temaet for folkehelseprofilen 2021

Det er kun 3 av 10 voksne som oppfyller anbefalinger om fysisk aktivitet (Minimum 150 minutter moderat intensitet eller minimum 75 minutter høy intensitet pr uke, eller en kombinasjon av alternativene). Det er også viktig med øvelser for store muskelgrupper ukentlig. For barn er situasjonen bra, men aktiviteten synker med alderen. Fokus er å redusere stillesitting for både barn, unge, voksne og eldre.

 I 2020 la regjeringen frem en ny handlingsplan for fysisk aktivitet. Ett av hovedmålene var å øke antallet som følger anbefalinger med fysisk aktivitet med 10 % innen 2025, og 15 % innen 2030. Fysisk aktivitet er viktig for å oppnå FNs bærekrafts mål, bl.a. nå målet om god helse og livskvalitet. Fysisk aktivitet er viktig i arbeidet for å redusere tidlig død av ikke smittsomme sykdommer. Kommunen har mange virkemidler i ulike sektorer for å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn for alle. Dette er også ett mål i handlingsplanen for fysisk aktivitet (2020-2029).

Folkehelsebarometer for kommunen har ulike tema: Befolkning, oppvekst og levevilkår, miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, og er begrenset i forhold til hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. Statistikken må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold. Folkehelsebarometer sammenlikner noen nøkkeltall for kommuner og fylket med landstall.

Lund kommune ligger signifikant bedre enn landet som helhet i forhold oppvekst og levevilkår, miljø, skader og ulykker og helsetilstand (psykiske symptomer og lidelser).

Lund kommune ligger signifikant dårligere enn i landet som helhet i forhold til utslag på økt muskel og skjelettplager og 17 åringer som trener sjeldnere enn ukentlig.

Klikk her for å se rapporten for Lund

 

Oppvekstprofil 2020 

  • Godt oppvekstmiljø for barn og unges utvikling
  • Oppvekstprofilen viser kommunens styrker og utfordringer
  • Oppvekstprofilen kan brukes i planarbeid for oppvekstmiljø
  • Andre viktige momenter er: Tilhørighet, trygghet i familien, blant venner og nærmiljøet, god tilknytning til skole og arbeidsliv, god psykisk og fysisk helse, inkluderende miljø og gode familie levekår.

Kommunen har virkemidler for å skape ett godt oppvekstmiljø for barn og unge. Noen av områdene er familie og nærmiljø, skolegang, psykisk og fysisk helse, integrering og økonomiske levekår.

Det er årlige oppdateringer, og statistikken blir løpende oppdatert. Statistikken må tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.

Oppvekstbarometer for kommunen: Her sammenlignes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med landstall. Tema: Befolkning, Levekår, Barnehage og skole, Fritid og nærmiljø, Helse og helseatferd.

Kommunen ligger signifikant bedre enn landet som helhet i forhold til levekår og psykisk symptomer/lidelser.

Kommunen ligger signifikant dårligere enn landet som helhet i forhold til Muskel og skjelettplager og alkohol

Det er viktig å ha fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i ulike aldersgrupper.

Klikk her for å se rapporten for Lund

 

Med vennlig hilsen 
Folkehelsekoordinatoren