Av dette har Rogaland gjennom oppdragsbrev fra Rogaland fylkeskommune mottatt kr 2.611.000 som er øremerket gjennom Innovasjon Norge. Dette gjør at det er rom for noen flere søknader om lån og tilskudd til investeringer til reiselivet fra våre 7 distrikskommuner, Sokndal, Lund, Hjelmeland, Sauda, Suldal, Kvitsøy og Utsira.

I forhold til finansieringspolicy for reiseliv vil det være mest aktuelt å prioritere søknader der bedriften har intensjon om å utvide sesongen mot et helårskonsept og eller retter seg mot nye kundegrupper/markeder.

I den forbindelse vil oppgradering av bygningsmasse og investeringer knyttet til aktivitet/opplevelse, som kan bidra til at bedriften for eksempel kan ta ut økte priser eller når nye kundegrupper, være mest relevant. Denne ekstra bevilgningen gjelder kun investeringer, men det er innenfor de ordinære bedriftsutviklingsmidlene i distrikt mulighet for å inkludere også noen andre utviklingskostnader.

 

Investeringstilskudd kan iht. eøs gå til:

«Investeringer/initial investment» i materielle og eller immaterielle aktiva: Fast eiendom, bygninger, anlegg, maskiner og utstyr samt utgifter til patenter, lisenser, knowhow eller andre immaterielle rettigheter (IPR). IPR må bli brukt eksklusivt av virksomheten som mottar støtten, må kunne avskrives og være kjøpt til markedspris fra tredjeperson uavhengig kjøper.

Klikk her for å komme til søknaden

Klikk her for å få en god presentasjon av hvordan man skriver en god søknad til innovasjon Norge.