Kommunestyret egengodkjente detaljregulering av omlegging av fv. 4258 på Holamoen i møte 23.09.2021 i sak 052/21. Planen erstatter reguleringsplan med planID 2008005: Holamoen, omlegging fv. 3 som ble egengodkjent 23.04.2009.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker fra mottak av denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage må sendes skriftlig til Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3 må framsettes innen 3 år etter denne kunngjøringen. Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen og klageadgang kan fås ved henvendelse til kommunen.

2019003 Holamoen plankart.pdf

2019003 Holamoen bestemmelser.pdf

2019003 Holamoen beskrivelse.pdf

2019003 Holamoen Vedtak 2. gangs behandling.pdf