Universitetet i Agder - Organisering

UiA har omdisponert 40 av de ordinære studieplassene sine på campus til distriktsvennlige studieplasser. De 40 plassene er prosentvis fordelt på tre «regioner»: Østre Agder 30 %, Setesdal 20 % og Region vest 50 %. Dalane, sammen med 6 kommuner i Lister + Lindesnes kommune utgjør region vest og skal dele på 50 % av plassene. Det er altså svært få plasser det dreier seg om.

Opptaket skjer gjennom lokalt opptak og det vil være eget opptak for hver av regionene. Studiet legges ut for søking 15. januar med søknadsfrist 15. april.

 

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk og 3,0 i matematikk. Selve organiseringen av studiet er ikke klar. Dalane utdanningssenter skal delta i arbeidsmøter med institutt for helse- og sykepleievitenskap. Vårt mål er å kunne tilby mest mulig av utdanningen i Dalane. Vi ser for oss lokale samlinger og tilrettelegging på Dalane utdanningssenter. Noe reising til campus må påregnes for lab-øvelser mv..

 

Praksis:

Mye av praksisen kan foregå lokalt i våre egne kommuner, slik som sjukehjemspraksis og psykisk helse. Vi har noe kapasitet på medisinsk praksis i egen region, men kirurgisk praksis må foregå i Agder (Sørlandet sykehus). Det vil ikke være mulig å ha praksis på Stavanger universitetssykehus. Praksisplassene der er forbeholdt UiS.