Kommunestyret egengodkjente 23.09.2021 detaljreguleringsplan for ny fv. 4258 på Holamoen. Planen ble påklaget av to grunneiere. Det er nå utarbeidet nytt forslag til detaljplan. PNM-utvalget vedtok i møte 20.04.2023 å legge dette planforslaget ut til offentlig ettersyn. Planen kan sees på www.arealplaner.no eller på PNM-etaten på Lund rådhus.

Frist for innspill er satt til 01.07.2023.

Innspill kan sendes postmottak@lund.kommune.no eller pr. post til: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi.