Norsk arbeidsliv er i hovedsak preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er enkelte virksomheter og bransjer preget av useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt, og for bransjer og virksomheter som rammes.

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Lund kommune som arbeidsgiver og offentlig innkjøper arbeider løpende med å bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og usunne forhold i arbeidslivet. For å forebygge og bekjempe a-krim er kommunen avhengig av god dialog med forbrukerne og arbeids- og næringslivet. Lund kommune følger regelverket for offentlige anskaffelser og har som en del av kommunens innkjøpsreglement vedtatt flere viktige forebyggende punkter som fungerer som retningslinjer når kommunen er ute i markedet og gjennomfører anskaffelser:

 

 1. HMS-kort. Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS- kort.
 2. Krav om faglærte håndverkere
 3. Lærlinger
 4. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker
 5. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
 6. Krav til lønns- og arbeidsvilkår
 7. Krav til pensjon
 8. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft
 9. Krav om betaling til bank
 10. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser
 11. Revisjon
 12. Anskaffelser over 1,3 mill eks mva

 

For utdypende informasjon om punktene vises det til kommunens innkjøpsreglement  Økonomi, innkjøp og finansreglement for Lund kommune

For øvrig vises det til arbeidstilsynets nettside som belyser temaet i mer detalj  Arbeidslivskriminalitet - arbeidstilsynet