Tillatelsen gis etter en samlet vurdering av områdets betydning som beitemark, påførte skader og potensiale for videre skader dersom ulven fortsetter å oppholde seg i skadeområdet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b og § 77, jamfør også forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 9, jamfør §§ 1 og 8.


Det er knyttet vilkår til tillatelsen.

Klikk her for å lese tillatelsen fra fylkesmannen i Rogaland