Voksenopplæringsprisen 2006 tildelt NorDan AS

NorDan AS er tildelt voksenopplæringsprisen for 2006. Prisen ble overrakt personalsjef Kjell Jan Støre på voksenopplæringskonferansen i Stavanger 19. september.

Juryens begrunnelse:

"Juryen har bestemt å tildele årets opplæringspris til bedriften NorDan a.s.. Bedriften har i en årrekke bevist at en har tatt kompetanseutvikling på alvor, og har satt dette i sammenheng med ønsket om å forbli en ledende aktør i Europa innen for sitt marked. Den enorme innsatsen bedriften har lagt ned de siste par årene med stor bredde i sine opplæringstiltak viser at bedriften har satt kompetanseutvikling som en høyt prioritert oppgave i hele organisasjonen. Følgende momenter taler for at NorDan a.s. tildeles årets opplæringspris:

 • Bedriften har kommet langt i arbeidet med strategisk kompetanseutvikling.
 • Det satses mye på opplæringstiltak som i tillegg til faglige kvalifikasjoner bygger opp under bedriftens HMS-arbeid, ikke minst innenfor lederopplæring og sikkerhetsopplæring.
 • Bedriften driver et aktivt motivasjonsarbeid i tett samarbeid med de ansattes representanter, og har særlig stimulert til handling blant arbeidstakere uten tidligere utdanning.
 • Bedriftens lønnssystemer er lagt om for å stimulere til etter- og videreutdanning.
 • Det foregår en stor grad av tilrettelegging overfor den enkelte ansatte, både for å gjøre deltakelse i de aktuelle opplæringstiltakene mulig rent praktisk, og gjennom utstrakt grad av jobbrotasjon for å gi den enkelte så stor bredde i praksis som mulig.
 • Bedriften lar ikke tilgangen på offentlige midler være bestemmende for egne satsinger.

Fagopplæring:

De siste 5 årene har bedriften tatt initiativ til igangsetting av opplæringstiltak innen følgende fagområder:

 • Snekkerfag
 • Terminalarbeiderfag
 • Materialadministrasjonsfag
 • Isolerglassproduksjon
 • Industrimekanikerfag

Så langt har over 300 ansatte fått sitt fagbrev gjennom disse opplæringstiltakene.

HMS-opplæring:

På dette feltet har bedriften bevist at en ønsker noe langt mer en å innfri lovens krav til opplæring. Mens mange virksomheter begrenser seg til å gjennomføre lovens minimumskrav om 40 timers grunnopplæring overfor verneombud og AMU-representanter, så har denne bedriften gjort denne opplæringen obligatorisk for alle ledere uansett nivå, og også alle tillitsvalgte På denne måten har bedriften opparbeidet et bredt nettverk av medspillere i arbeidet alle sider av bedriftens arbeidsmiljø.

Også innenfor sikkerhetsopplæringsfeltet kommer bedriftens bevisste holdning til uttrykk.

Lederopplæring:

Bedriften har innført obligatorisk lederopplæring på alle nivå. På førstelinjeledernivå omfatter dette alle arbeidsledere og deres stedfortredere.

I tillegg til hovedområdene over kommer kompetanserettede tiltak innenfor bl.a. språkopplæring og IT."Tips ein ven Skriv ut