Vindmøllepark i Lund?

Hydro Olje og Energi arbeider med planer om et vindkraftverk på grensen mellom Sokndal og Lund (Tellenes Vindkraftverk). Torsdag 8/9-05 var prosjektleder Svein Solhjell (Hydro) i Lund for å informere ordfører og rådmann om status for prosjektet.

Prosjektet er i en tidlig fase, og Solhjell gjorde oppmerksom på at planene endres og justeres fortløpende etter hvert som nye opplysninger, konsekvensutredninger og nødvendige innspill kommer fram. De første vind-dataene skal bl.a. presenteres for Hydro en av de første dagene.

Om lag 10 vindmøller planlegges i Lund. Disse vil årlig kunne produsere strøm til ca. 4000 husstander. Investeringer til veier og vindmøller vil her være i størrelsesorden 270 mill. kr. Full utbygging vil etter dagens planer dessuten innebære 49 vindmøller i Sokndal. Men full utbygging vil etter Solhjell’s mening ligge langt fram i tid.

Eventuell utbygging i Lund vil tidligst skje i 2008, og utbyggingstiden vil være om lag 1 år.

Hydro har opprettet kontakt med aktuelle grunneiere for å inngå nødvendige avtaler. Kommunen vil når den tid kommer behandle søknad om reguleringsplan samt uttale seg om konsesjons-søknaden ; som ferdigbehandles av NVE (NVE=Norges Vassdrags- og Energidirektorat).

Hydro er også innstilt på å forhandle med kommunen om kompensasjon/avbøtende tiltak siden kommunen ikke har innført eiendomsskatt.

8/9-05, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut