young-people-gaa5376625_1920.jpg

 

Hvorfor et ungdomsråd?

Lund ungdomsråd skal være med på å sikre at barn og unges synspunkter blir hørt i beslutninger som angår dem. Et høringsorgan mot politikerne. Uttalelser fra rådet blir lagt ved saksdokumentene til kommunestyret. I Lund skal ungdom være en del av demokratiet.

 

Hvilke saker skal en ta stilling til?

Sakene som diskuteres kan være innenfor temaene:

  • Kultur og fritidstilbud
  • Skolesaker
  • Helsetilbud
  • Samferdsel og kollektivtilbud som vei og sykkelsti
  • Miljøsaker
  • Budsjett og økonomiplan

 

Aktiviteter og arbeidsoppgaver for rådet

Ved å være medlem i rådet vil en kunne sette seg inn i saker som angår ungdom i Lund og behandle sakene i møtene sine. Sakspapirer blir delt ut i forkant. Videre kan en bli invitert til å holde innlegg eller taler i andre politiske organ, og får dermed en god mulighet til å påvirke politikere ved å fremme sitt syn. Dette er en fin mulighet for de unge til å bestemme fremtiden for Lund kommune og de som bor her.

 

Hvem kan bli med?

Medlemmer til rådet må være bosatt i Lund kommune eller være tilknyttet Lund kommune i forbindelse med skole eller jobb. Videre må en være mellom 8. klasse til 18 år på valgtidspunktet. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 %.

Rådet består idag av 3 medlemmer, men det er under vurdering å øke dette til 5 medlemmer. 

 

Hvordan bli med?

Det er kjempeflott hvis ungdommene nominerer seg selv.  Elevrådene kan også har ansvar for å foreslå representanter og vararepresentanter til ungdomsrådet. Representanter fra skolene trenger ikke være medlem i skolens elevråd.

Klikk her  ,eller gå nederst på denne siden for å nominere deg selv eller andre. 

 

Hvor ofte er det møter? Se her for midlertidig liste

Møter i rådet inngår i politisk møtekalender for Lund kommune, og gjennomføres cirka annenhver måned. Saker som vurderes å være av særlig betydning for ungdom, skal legges fram for rådet så tidlig som mulig for å sikre at rådet har reell innflytelse.

Alle møtene er åpne, det betyr at hvem som helst kan være med som tilhører, men det er kun de valgte representantene som kan snakke og avgi stemme.

 

Møtegodtgjørelser

Medlemmer i ungdomsrådet har krav på betaling etter kommunestyret sine satser for deltakelse på møtene. Videre har medlemmene krav på å få betalt for reiser i forbindelse med arbeidet. Rådet har møteplikt hvis en ikke har gyldig forfall. Politiske møter gir rett til fritak fra skole og arbeidsliv, og skal ikke påvirke gjennomføringsevnen i skole eller arbeidsliv.