Viktige søknadsfrister høsten 2014

Spillemidler, søknadsfrist 1 november

17 mai arrangement Moi 2015, søknadsfrist 15 oktober

SØKNAD OM SPILLEMIDLER
Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Det finnes også en søknadsordning for lokale og regionale kulturbygg.
Anlegget det søkes om midler til må være med i kommunens prioriterte liste. Planer for anlegget skal være forhåndsgodkjent av kommunen. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at søkere må selv skaffe til veie nødvendige dokumentasjoner til søknaden.
Søkere om spillemidler kan være kommuner, idrettslag, andelslag eller andre ikke-kommersielle sammenslutninger.
Søker skal selv søke digitalt på www.idrettsanlegg.no Spørsmål rettes til OK-etaten ved Lise Moen
tlf. 51 40 47 00.
Frist: 1. november 2014

17. mai arrangement på Moi 2014
Lag/organisasjoner som ønsker å stå ansvarlig for
17. mai arrangementet på Moi 2015, sender søknad om dette til Lund kommune v/oppvekst- og kulturetaten innen 15. oktober 2014
Det gjøres oppmerksom på at det kan søkes om å få arrangementet over flere år.

 

Tips ein ven Skriv ut